Headlines News :

Ακούω radio - activistis παίζει μουσική και τοπικές ειδήσεις συνεχώς ......

Πρόσφατα σχόλια

Ο Καιρός στην Περαία

ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ

Διαφθορά - Διαπλοκή

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Δικαιοσύνη. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Δικαιοσύνη. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - Αναστέλλεται η απόφαση της Αποκεντρωμένης που ακύρωνε την 4μηνη ανάθεση της αποκομιδής των σκουπιδιών


Δικαίωση για το Δήμο Θερμαϊκού, που πέτυχε την αναστολή της εκτέλεσης της υπ’αριθ. 24511+23977/2.5.2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, μετά από έλεγχο στον οποίο είχε υποβληθεί η υπ’αριθ. 153/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας στα πλαίσια του υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας.

Αλλά, ας δούμε λίγο το ιστορικό της υπόθεσης, για την οποία,οι γνωστοί-άγνωστοι που προσπαθούν κάθε ρόδο να μετατρέψουν σε αγκάθι για το Δήμο και τους δημότες, επιχείρησαν και πάλι τη δημιουργία εντυπώσεων, ακόμη και σε βάρος της δημόσιας υγείας και της καθημερινότητας.

Συγκεκριμένα :

Με την υπ’ αριθ. 153/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αποφασίστηκε η μερική, 4μηνης διάρκειας, ανάθεση σε ιδιώτη του έργου της αποκομιδής των απορριμμάτων, προϋπολογισμού 454.449,09 ευρώ. Ανάθεση, η οποία χαρακτηρίστηκε ως κατεπείγουσα–στοιχειοθετημένα,αφενός από το γεγονός ότι ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αφετέρου, από την έκθεση σε κίνδυνο της δημόσιας υγείας των δημοτών σε περίπτωση μη ανάθεσης.

Η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά και σχέδιο της προς υπογραφή Σύμβασης με τον Ανάδοχο εστάλη, ώστε να διενεργηθεί ο απαιτούμενος από το Νόμο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας.

Στο σημείο αυτό σκόπιμο είναι να επισημανθεί το γεγονός, ότι ο έλεγχος που ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο καταλαμβάνει και τα όρια του ελέγχου νομιμότητας και τα σημεία τα οποία ελέγχει και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, δημιουργώντας ένα σύστημα διπλού ελέγχου νομιμότητας των δαπανών μεγάλης προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Ακριβώς ωστόσο, λόγω της ανάγκης επείγουσας αντιμετώπισης του προβλήματος, λαμβάνοντας υπόψιν την έντονη τουριστική κίνηση, τον κίνδυνο της δημόσιας υγείας εξαιτίας του αυξημένου όγκου των απορριμμάτων σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και την παραμονή του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ενώ διενεργείται ο έλεγχος από την Αποκεντρωμένη, η διαδικασία προχωρά και η σύμβαση νομίμως υπογράφεται.

Αυτό, εφόσον ελήφθη η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο σύμφωνα με την 28/2018 πράξη της 11ης Μαΐου 2018, του Επιτρόπου του στο Δήμο Καλαμαριάς,αποφάνθηκε ότι είναι νόμιμη η επιλεγείσα διαδικασία λόγω κατεπείγοντος και ανωτέρας βίας.

Ωστόσο η απόφαση 24511+23977/2.5.2018 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ήρθε να βάλει φρένο στην αποσυμφόρηση του προβλήματος, ακυρώνοντας τη σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τον έλεγχο να άπτεται τριών (3) σημείων :

1. Επιλογή της διαδικασίας (Δεν αμφισβητήθηκε)
2. Αξιολόγηση της μελέτης και του ποσού της σύμβασης (Ουδέν ζήτημα παράβασης του νόμου ετέθη)
3. Εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας
Στο τρίτο και τελευταίο σημείο προέκυψε και η μοναδική διαφωνία με το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο της μη λήψης της απαιτούμενης πρότερης σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).

Υποχρέωση ωστόσο, που σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως στην προκειμένη, με την υφιστάμενη κατάσταση του κατεπείγοντος στο Δήμο μας, αναιρείται σύμφωνα και με το άρθρο 2 του Ν. 4013/2011, όπου και προβλέπεται απαλλαγή από την ανωτέρω υποχρέωση των Ο.Τ.Α. που αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες και έκτακτες καταστάσεις. Εντύπωση όμως προκάλεσε στη Διοίκηση η άρνηση της Αποκεντρωμένης Δ.Μ.Θ. να δεχτεί ως ορθές, σχετικές γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τις οποίες αποδεικνυόταν η νομιμότητα των πράξεών της.

Η αντίδραση της Διοίκησης του Δήμου υπήρξε άμεση και συντονισμένη.Προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη ενώπιον της Επιτροπής 152 για την ακύρωση της περί ου ο λόγος Απόφασης και αιτήθηκε την ακύρωση της απόφασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, καθώς και την Αναστολή της εκτέλεσής της, υποβάλλοντας ταυτόχρονα αίτημα προσωρινής διαταγής.

Έτσι, με την υπ’ αρίθμ. 89/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, αποφασίζεται η αναστολή της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι, κατ’ εκτίμηση των κατατεθέντων στοιχείων, η επιλεγείσα λύση υπαγορεύτηκε «προς άμεση αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος, ενώ προβλέφθηκε περιορισμένη χρονική ισχύ της, ήτοι, μόνον για τέσσερις μήνες, διάστημα κατά το οποίο η περιοχή του Δήμου δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών – ιδιοκτητών εξοχικών κατοικιών, με συνέπεια την πολλαπλάσια παραγωγή απορριμμάτων σε σχέση με τους λοιπούς μήνες. Η διαχείριση συνεπώς των απορριμμάτων κατά το συγκεκριμένο τετράμηνο έχει χαρακτήρα επείγουσας αντιμετώπισης, λόγω δημοσίου συμφέροντος, συνισταμένου ειδικά, σε περίπτωση μη αποκομιδής, σε απειλή για τη δημόσια υγεία, ενώ στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου δυνατότητα του αιτούντος για προσφυγή σε άλλες εναλλακτικές λύσεις προς αντιμετώπιση της διαχείρισης αυτής των απορριμμάτων. Συντρέχει, επομένως, νόμιμος λόγος χορηγήσεως αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση, ενώ οι προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι».

Για τη θετική έκβαση της υπόθεσης, ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, κ. Μαυρομάτης, δήλωσε :
«Για ακόμα μία φορά η δικαιοσύνη επιβράβευσε τις ενέργειές μας. Ενέργειες βασισμένες σε όλες τις νόμιμες και προβλεπόμενες διαδικασίες και πληρώντας όλα τα κριτήρια διαφάνειας, εκπηγάζουσες από τη βαθιά μας αγάπη για τούτο τον τόπο και τους ανθρώπους του και με απώτερο σκοπό το συμφέρον αυτών. Προσεγγίσαμε το οξύτατο πρόβλημα της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων με τρόπο που δεν άφηνε περιθώρια σε χρονοτριβές, με γνώμονα το καλό του Δήμου και την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Μια αξία αδιαπραγμάτευτη για μας. Για κάποιους άλλους όμως, μάλλον ο εφιάλτης των σκουπιδιών δεν αντιμετωπίζεται με την ίδια βαρύτητα.Οι συνεχώς διατεινόμενοι ότι κόπτονται για τη διασφάλιση της νομιμότητας και το συμφέρον του Δήμου, «φρόντισαν» έτσι, ξεστρατίζοντας από το μονοπάτι της λογικής, να λειτουργήσουν ως τροχοπέδη σε μία υπόθεση κοινής ωφέλειας, αδιαφορώντας πλήρως για τις συνέπειες και τους πολίτες. Ο λόγος για τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, κ. Τσαμασλή, ο οποίος περήφανος παραδέχτηκε κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2018, ότι ήταν ο ίδιος που κατέθεσε καταγγελία ενώπιον των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Ευτυχώς,όμως,η πράξη του δεν ευοδώθηκε. Και ας έχει υπόψη του, ότι τα εμπόδια που θέτει είναι σαθρά και αίολα. Αφού, η αφοσίωσή μας στη νομιμότητα και στο καθήκον που μας εμπιστεύτηκαν οι συνδημότες μας να επιτελέσουμε, είναι ειλικρινής και αδιαπραγμάτευτη με κάθε και σε κάθε υπονόμευση και αντιξοότητα».

Δικηγορικοί Σύλλογοι: Η τουρκική δικαιοσύνη δεν παρέχει εχέγγυα για δίκαιη δίκη

Άμεση αποστολή Ευρωπαίων παρατηρητών στην Τουρκία για τους Έλληνες στρατιωτικούς


Η συντονιστική επιτροπή των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε χθες στην Κοζάνη, θα ζητήσει την άμεση αποστολή των παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Δικηγορικού
Συλλόγου (CCBE) στην Τουρκία δεδομένου ότι παρήλθε άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία για τις επιβαλλόμενες ενέργειες της γείτονας χώρας ως προς τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς οι οποίοι κρατούνται παράνομα εδώ και 4 μήνες.

Αναλυτικότερα, σε ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής, επισημαίνεται ότι «η πρόσφατη επιστολή του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, που συνδέει την τύχη των Ελλήνων στρατιωτικών, που κρατούνται από τις τουρκικές αρχές με την υπόθεση των Τούρκων αξιωματικών, στους οποίους έχει χορηγηθεί άσυλο από την Ελληνική Πολιτεία, επιβεβαιώνει τις πάγιες θέσεις μας ότι η τουρκική δικαιοσύνη δεν λειτουργεί ανεξάρτητα και δεν παρέχει εχέγγυα για μια δίκαιη δίκη».

Η υπόθεση των Ελλήνων στρατιωτικών, που κρατούνται εδώ και τέσσερις μήνες, χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, υπογραμμίζει η συντονιστική επιτροπή, «δεν συνδέεται και δεν μπορεί να συνδεθεί, ιδίως σε νομικό επίπεδο, με την υπόθεση των Τούρκων αξιωματικών» και προσθέτει: «Είναι προφανές ότι με ευθύνη της Τουρκικής πλευράς η υπόθεση εκφεύγει του νομικού της χαρακτήρα και αποκτά πολιτική διάσταση».

Ακόμη, αναφέρει ότι ήδη, ενημερώθηκε ο Ευρωπαϊκός Δικηγορικός Σύλλογος για τις νέες εξελίξεις και ζητήθηκε η άμεση αποστολή των παρατηρητών, δεδομένου ότι παρήλθε άπρακτη και η ταχθείσα προθεσμία για τις επιβαλλόμενες ενέργειες της Τουρκικής πλευράς, σημειώνει η συντονιστική επιτροπή.

Επίσης, υπογραμμίζει ότι η ελληνική Πολιτεία «οφείλει να αναδείξει την υπόθεση, ως εκ των βασικών θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής, στους διεθνείς οργανισμούς και τα διεθνή fora (ΝΑΤΟ, ΕΕ κ.λπ.)».

Τέλος, η συντονιστική καλεί όλους τους φορείς και ιδίως τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να κινητοποιηθούν και να λάβουν ξεκάθαρη θέση σε ένα θέμα που άπτεται της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε ένα μήνα η απόφαση για τους συμβασιούχους του δήμου Θερμαϊκού - Ευχαριστίες παρατασιούχων προς τον Δήμαρχο


Και ενώ τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν εργαζόμενοι συμβασιούχοι σε άλλους δήμους εκδικάστηκαν και οι εργαζόμενοι παραμένουν στη θέση τους έως την κανονική εκδίκαση, στα ασφαλιστικά μέτρα που άσκησαν οι συμβασιούχοι του Δήμου Θερμαϊκού δεν υπήρξε έκδοση απόφαση. Αναμένεται η απόφαση να βγει σε ένα μήνα περίπου.

Μέχρι τότε οι εργαζόμενοι παραμένουν στη θέση τους κι εργάζονται κανονικά.

Στο δικαστήριο στο πλευρό των εργαζομένων στάθηκε και η διοίκηση του Δήμου δια του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Θράσου Παζαρόπουλου, που παρέστη και δήλωσε πως είναι απαραίτητοι για την εύρρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου, καθώς καλύπτουν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες.

update 21.6.18 19:32

Παράλληλα ανάρτηση πραγματοποίησαν οι συμβασιούχοι στο fb με την οποία ευχαριστούν τον Δήμαρχο Γιάννη Μαυρομάτη και τον Αντιδήμαρχο Θράσο Παζαρόπουλο για τη συμπαράσταση στον αγώνα που δίνουν.

Στάση εργασίας δημοτικών υπαλλήλων για συμπαράσταση σε δικαζόμενο συνάδελφό τους

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ & Δημοτ. Επιχειρήσεων Ν. Θεσ/νίκης προκηρύσσει ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ αύριο ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 από τις 10:00 πμ έως το τέλος ωραρίου και καλεί όλα τα μέλη του για συμπαράσταση στο συνάδελφο Ανδρέα Δουφεξή στα Δικαστήρια στις 10:30πμ
Παράλληλα η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., για την ίδια εκδίκαση, εκφράζει την συμπαράσταση και αλληλεγγύη της στο συνάδελφο Μηχανικό που εργάζεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θερμαϊκού, ο οποίος δικάζεται την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 στο Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ - ΟΤΑ: 
          Ο συνάδελφος Μηχανικός – αναπληρωτής προϊστάμενος, οδηγείται αδίκως στο εδώλιο του κατηγορουμένου για ένα ατύχημα που συνέβη τον Αύγουστο του 2017 καισυγκεκριμένα στις 16 του μήνα, ημέρα Σάββατο, στον προαύλιο χώρο του 1ουΓυμνασίου Ν. Μηχανιώνας, όταν αποδεδειγμένα δεν είχε καμία απολύτως σχετική αρμοδιότητα ενώ παράλληλα είχε εκδοθεί άτυπη, προφορική και «κρυφή» απόφαση από την πλευρά της Διοίκησης, για παραχώρηση του προαυλίου χώρου του Γυμνασίου καθώς και να παραμείνει ανοικτή η εξωτερική καγκελόπορτα η οποία προκάλεσε το ατύχημα και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, έχριζε άμεσων επισκευών, χωρίς κανείς να το γνωρίζει.
         Είναι πια σχεδόν καθημερινό και θλιβερό φαινόμενο συνάδελφοί μας, ιδιαίτερα του κλάδου των Μηχανικών, να σέρνονται στις δικαστικές αίθουσες ως κατηγορούμενοι εγκληματίες ή να διώκονται πειθαρχικά επειδή απλά εκτελούν τα καθήκοντά τους με συνέπεια και ευσυνειδησία. Επίσης θλιβερό, τραγικό και απαράδεκτο είναι το φαινόμενο οι εργαζόμενοι να είναι πάντα το εύκολο θύμα όλων αυτών των υποθέσεων και παραλείψεων όταν την αποκλειστική ευθύνη τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, έχουν οι αιρετοί προϊστάμενοι που μοιράζουν αφειδώς «αόρατες» εντολές και εκδίδουν αποφάσεις «φαντάσματα» για να εξυπηρετήσουν «καταστάσεις» πέρα από κάθε νομιμότητα και μένουν πάντα στο απυρόβλητο.
          Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ποινικοποίηση της εργασίας και τον προσωπικό, υπηρεσιακό και οικονομικό διασυρμό που υπόκεινται οι εργαζόμενοι στη Τοπική Αυτοδιοίκηση που προσπαθούν καθημερινά κάτω από αντίξοες συνθήκες με λιγοστά ως ανύπαρκτα μέσα, να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντά τους και να εξυπηρετήσουν καθημερινά τον Πολίτη.
          Στηρίζει και καλύπτει συνδικαλιστικά τη Στάση Εργασίας που αποφάσισε να πραγματοποιήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Θερμαϊκού, την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018, από τις 10.00 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου.
          Καλεί τους εργαζόμενους του Δήμου Θερμαϊκού να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση, να παραστούν και να συμπαρασταθούν στον διωκόμενο συνάδελφο, την ίδια ημέρα, στο Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης (στον 1ο όροφος).

ΤΩΡΑ: Συνελήφθη ο Αρτέμης Σώρρας στον Άλιμο

Στον Άλιμο εντοπίστηκε και συνελήφθη πριν από λίγο ο Αρτέμης Σώρρας!Ετσι δόθηκε τέλος στο "θρίλερ" της αναζήτησής του,αναζητούνταν για πάνω από ένα χρόνο μετά από καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου της Πάτρας.

Σε διαμέρισμα του Αλίμου εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου ο Αρτέμης Σώρρας. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης εδώ και πολλούς μήνες, ωστόσο κατάφερνε να διαφεύγει του εντοπισμού και της σύλληψής του. Αυτήν την ώρα οδηγείται στη ΓΑΔΑ.

Ο επικεφαλής της «Ελλήνων Συνέλευσις» αναζητούνταν από τον Μάρτιο του 2017, όταν και είχε καταδικαστεί σε 8 χρόνια φυλάκιση. Προκειμένου να μην γίνεται αντιληπτός είχε αφήσει μακρυά μαλλιά και γένια, ενώ σε κάποια φάση κυκλοφορούσε και σαν… παπάς!

Ποιος είναι ο Αρτέμης Σώρρας
Το Φθινόπωρο του 2012, η χώρα αντιμετώπιζε την πρώτη κλιμάκωση της οικονομικής κρίσης. Είχαν προηγηθεί οι εκλογές του Μαΐου της ίδιας χρονιάς που κατέγραψαν την σημαντική άνοδο της νυν κυβέρνησης, και "γέννησαν" την τρικομματική ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ.

Εκείνη την εποχή είχαν ενταθεί και οι συζητήσεις στην Ευρώπη και τον πλανήτη όλο περί Grexit. Η κυβέρνηση Σαμαρά διατυμπάνιζε λίγους μήνες μετά την εγκαθίδρυση της ότι κατάφερε να κρατήσει "όρθια" τη χώρα και να αποφύγουμε την έξοδο από την Ευρωζώνη. Ωστόσο το μεσοπρόθεσμο έφερε νέα όξυνση της λιτότητας και σταδιακά αρχίσαμε όλοι να καταλαβαίνουμε πως το χρέος της Ελλάδας δεν είναι βιώσιμο.

Και όπως είναι γνωστό, στη φουρτούνα ο λύκος χαίρεται. Όντας απελπισμένοι, πολλοί έριξαν ένα κάποιο βλέμμα προς τον τύπο που ευαγγελιζόταν τη Σωτηρία της Ελλάδας με ένα ομόλογο που θα διέγραφε τις οικονομικές οφειλές του κράτους προς τους δανειστές του.

Ο Σώρρας έφτιαξε τη ΜΚΟ End National Debt - Τέλος Δημόσιου Χρέους, προχώρησε σε παρουσίαση του προγράμματος του, και έθεσε φυσικά και όρους.

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου του 2012, ο Σώρρας και οι "εκλεκτοί" του, ανέλυσαν εκτενώς το πόνημα τους στο ξενοδοχείο President, σε μια κατάμεστη αίθουσα με δημοσιογράφους και κανάλια να είναι γύρω τους. Τότε, ο Αρτέμης Σώρρας ανέφερε ότι είχε ήδη καταθέσει τα χρήματα και συγκεκριμένα 600 δισεκατομμύρια δολάρια για την Ελλάδα και 50 δισεκατομμύρια δολάρια για την Κύπρο, σε τράπεζες του Τορόντο και του Οντάριο του Καναδά αντίστοιχα.

"Δεν Θα μπορούσαν να πτωχεύσουν την Ελλάδα, γιατί είναι ήδη κατατεθειμένα 600 δις δολάρια κατατεθειμένα στο λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας με κάποιους όρους. Ο βασικός όρος είναι να γίνει εξονυχιστικός λογιστικός έλεγχος για το πού πήγαν τα λεφτά. Διότι εμένα δεν μου βγαίνει ο λογαριασμός. Και αυτοί που μαγειρέψανε το έλλειμμα θα λογοδοτήσουν. Μ' ενδιαφέρει, αυτός που έφερε εδώ τη χώρα, τι κακό έχει κάνει στη ν χώρα με την υπογραφή του.

Δεν μπορούν να εξαγοράσουν το δημόσιο χρέος της Ελλάδος ούτε Ρώσοι, ούτε Κινέζοι ούτε κανείς εάν δεν είναι Έλληνας. Αυτό ίσως δεν το σκέφτηκαν οι δανειστές, γιατί σου λέει, ποιος Έλληνας θα βρεθεί να έχει τόσα λεφτά για να ξεχρεώσει το χρέος της Ελλάδος. Ε, λοιπόν τους λέμε, εμείς είμαστε εδώ, είμαστε Έλληνες και τα χρήματα υπάρχουν και τα έχουμε ήδη καταθέσει", είχε πει τότε ο Σώρρας που τελικά, όπως αποδείχθηκε, έπαιζε με τον πόνο των Ελλήνων.

"Η Ελλάδα κινδυνεύει να χρεοκοπήσει τις επόμενες ημέρες και δεν σας το αποκαλύπτουν, το κρύβουν. Τα 31,2 δις ευρώ που ο κ. Σαμαράς βιάζεται να εκταμιευθούν ως δόση του δανείου και τα οποία λέει ότι θα πάνε κατευθείαν στην αγορά, δεν θα πάνε στη αγορά. Είναι χρήματα από ομόλογο που χρωστάει η Ελλάδα σε ιδιώτη από το 1982 και η ελληνική κυβέρνηση καίγεται να το πληρώσει, διότι εάν δεν έχει αυτά τα χρήματα από 4-14 Οκτωβρίου τότε η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει.

Γι' αυτό τον λόγο γίνεται όλη αυτή η ιστορία και βιάζεται ο κ. Σαμαράς να περάσει τα μέτρα, ώστε να του δώσουν οι δανειστές τα 31,2 δις ευρώ και να μπορέσει να εξοφλήσει το ομόλογο του ιδιώτη", έλεγαν επίσης οι της End National Debt.

Busted: Η απάτη
Στις 5 Απριλίου 2013, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, ύστερα από αίτημα των ελληνικών Αρχών και της ΤτΕ (στις 29 Μαρτίου 2013) και μετά από ολιγόμηνη έρευνα, απάντησε ότι τα χρεόγραφά τους δεν είναι έγκυρα, οι λογαριασμοί δεν υπάρχουν και η διακίνησή του θα πρέπει να κινητοποιήσει τον εισαγγελέα.

Η επιστολή της ΤτΕ:
"Η δικηγορική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Bleakley Platt &Schmidt μας έστειλε αντίγραφο επιστολής (επισυνάπτεται προς ενημέρωση των αμερικανικών αρχών), η οποία απευθύνεται προς τον υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ και αφορά το άνοιγμα λογαριασμών θεματοφύλαξης και αποθετηρίου υπέρ του Αρτεμίου Σώρρα. Με την επιστολή επίσης γνωστοποιείται στους παραλήπτες η κατάθεση συγκεκριμένων Διεθνών Συναλλαγματικών στον εν λόγω λογαριασμό εις πίστωσιν και υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας υπό ορισμένους όρους και προϋποθέσεις. Σας παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε σχετικά με την ύπαρξη – εγκυρότητα των συναλλαγματικών που αναφέρονται στη συνημμένη επιστολή. Σας παρακαλούμε επίσης να επιβεβαιώσετε κατά πόσον η διαδικασία γνωστοποίησης και καταχώρισης που περιγράφεται στις δύο τελευταίες παραγράφους της επιστολής συνιστά υποχρέωση απορρέουσα από το δίκαιο των ΗΠΑ".

Η απάντηση που έλαβε:
"Σε απάντηση του αιτήματός σας για έλεγχο και εξακρίβωση της εγκυρότητας των εγγράφων που αποστείλατε, σας γνωρίζουμε ότι εξετάσαμε τα έγγραφα και ότι ΔΕΝ (τα κεφαλαία επέλεξε ο συντάκτης της επιστολής) αποτελούν έγκυρα διαπραγματεύσιμα χρηματοοικονομικά μέσα. Τα εν λόγω έγγραφα αποτελούν προϊόν απάτης και χρησιμοποιούν παρανόμως ονόματα αξιωματούχων του υπουργείου Οικονομικών. Το υπουργείο συνιστά στους παραλήπτες να μην απαντούν σε τέτοιου είδους αλληλογραφία".

Οι διευκρινήσεις από τις ΗΠΑ:
"Παρόλο που το υπουργείο Οικονομικών τηρεί λογαριασμούς ιδιωτών στο σύστημα Treasury Direct που διαθέτει, αυτοί είναι λογαριασμοί τίτλων και όχι καταθετικοί λογαριασμοί όψεως. Οι ιδιώτες δεν μπορούν να εκδίδουν εντολή πληρωμής προς τρίτον από λογαριασμό Treasury Direct χρησιμοποιώντας απλή ή διεθνή συναλλαγματική ή οποιοδήποτε άλλου είδους μέσο. Κάθε έγγραφο που αποπειράται κάτι τέτοιο είναι απατηλό», προστίθεται χαρακτηριστικά".

Τέλος, ο γενικός επιθεωρητής των ΗΠΑ συνέστηνα στην Τράπεζα της Ελλάδος "αν θέλετε να αναφέρετε το θέμα σε τοπικό επίπεδο, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τις διωκτικές αρχές της χώρας σας".

Ποιος είναι ο Στίβεν Λούις Γουόσνι;
Στον αμερικανικό Τειρεσία της Μασαχουσέτης είχαν φθάσει έγγραφα, που "απεδείκνυαν" ότι τα 600 δις. δολάρια, εμπεριέχονταν σε πλαστά χρεόγραφα που έχει τυπώσει και διακινούσε ένας πρώην δικηγόρος ονόματι Στίβεν Λούις Γουόσνι, συνεργάτης του Σώρρα.

Ο εκδότης και υπογράφων τα ομόλογα είναι κάτοικος της πολιτείας της Ουάσιγκτον και το 2003 διεγράφη ως ανίκανος να ασκήσει δικηγορία, από τον Δικηγορικό Σύλλογο της πολιτείας, με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της πολιτείας, που φιλοξενείται στον επίσημο δικτυακό τόπο του συλλόγου.

Μετά τη διαγραφή του και συγκεκριμένα στις 13 Αυγούστου του 2004, δήλωσε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος της Πολιτείας Ουάσινγκτον, του οφείλει 2,8 τρισεκατομμύρια δολάρια για παραβίαση κοπιράιτ. Η δήλωση έγινε μέσω UCC (στα πλαίσια κωδικοποίησης των ομοιόμορφων πράξεων στην επικράτεια των ΗΠΑ, χρησιμοποιείται ο κώδικας Uniform Commercial Code, που επιτρέπει τους Πιστωτές να δηλώνουν οφειλές από Οφειλέτες στο Τμήμα Οικονομικών της αντίστοιχης πολιτείας).

O Γουόσνι έγραφε: "Έναρξη εμπορικής επίσχεσης (lien) που σχετίζεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας / εμπορικού σήματος, σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω σύμβασης τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Πιστωτή για περισσότερες λεπτομέρειες".

Τα 2,8 τρις δολάρια, που δήθεν αποτελούσαν την υποχρέωση του Δικηγορικού Συλλόγου της Ουάσινγκτον προς τον κ. Γουόσνι, είναι τα λεφτά, που ισχυριζόταν ότι είχε στην κατοχή του ο Σώρρας, για να συνδεθούμε με τα παραπάνω. Χρήματα που "ανήκουν απολύτως νόμιμα στον κύριο Σώρρα ο οποίος μεταβίβασε στην αμερικανική κυβέρνηση ορισμένα πνευματικά δικαιώματα που έχουν να κάνουν με πολύ υψηλή τεχνολογία. Τεχνολογία αρχαιοελληνική".

Υποστήριζαν ότι θα διαθέσουν χρήματα, πέραν των 320 δις που χρωστάει η χώρα για να επανέλθουν οι συντάξεις και οι μισθοί των στρατιωτικών στα επίπεδα προ Μνημονίου, στην παιδεία και την ανάπτυξη.

Το ποσό που είχαν συγκεντρώσει, ήταν, έλεγαν, σε ληξιπρόθεσμα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου. Όταν ζητήθηκε από τους επικεφαλής της ομάδας να πιστοποιήσουν την ύπαρξη του ποσού, είπαν ότι δεν μπορούν να δείξουν κάτι τέτοιο παρά μόνο όταν ζητηθεί από την Κυβέρνηση και κατόπιν συνάντησης με την επίσημη πολιτική ηγεσία. Τα χρήματα προέρχονταν υποτίθεται, από ομολογίες που είχαν στα χέρια τους από το 1984 και που η αξία τους τότε έφτανε στα 600 δις δολάρια.
http://www.news247.gr/

Ανακοίνωση συμπαράστασης στους διωκόμενους συναγωνιστές κατά των πλειστηριασμώνΤο ΕΠΑΜ Θεσσαλονίκης δηλώνει ότι καταδικάζει απερίφραστα τις προσπάθειες ποινικοποίησης των κινητοποιήσεων κατά των πλειστηριασμών, καθώς και τις διώξεις που υφίστανται τα μέλη του Συντονισμού Συλλογικοτήτων γι’ αυτήν τους τη δράση.

Το ΕΠΑΜ, που από την αρχή βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στους πλειστηριασμούς, έχει γνωρίσει το ανάλγητο πρόσωπο της κρατικής καταστολής και των άδικων διώξεων, καθώς πρόσφατα αρκετά μέλη του πέρασαν από δίκη, όντας ανάμεσα στους πρώτους συλληφθέντες των κινητοποιήσεων κατά των πλειστηριασμών.

Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι ότι η κατασκευή ανυπόστατων «ποινικών» κατηγοριών δεν είναι παρά μια απέλπιδα προσπάθεια εκφοβισμού του λαού, από ένα σύστημα που τρέμει μπροστά στην ίδια του την κατάρρευση, εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους διωκόμενους συναγωνιστές και διατρανώνουμε την δέσμευσή μας ότι:

Η προσπάθεια τρομοκράτησης του λαού και ποινικοποίησης του νόμιμου δικαιώματος στη διαμαρτυρία και την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, δεν θα περάσει!

Το ληστρικό σύστημα που λυμαίνεται τα σπίτια και την περιουσία του ελληνικού λαού σύντομα θα ανατραπεί και όσα ακίνητα παρανόμως εκπλειστηριάστηκαν θα επιστραφούν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους!

Σε κάθε τους βήμα, σε κάθε εγκληματική τους επιδίωξη, θα μας βρίσκουν μπροστά τους, μέχρι την τελική νίκη, μέχρι να ανασάνουμε στη χώρα μας τον αέρα της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης!

Θεσσαλονίκη 8 Μαΐου 2018
ΕΠΑΜ – Τομέας Θεσσαλονίκης

Αθωώθηκαν οι επτά ακτιβιστές για τον αγώνα τους κατά των κεραιών του γηπέδου Επανομής (φωτο)


Όπως αναμενόταν αθώους έκρινε σήμερα το πρωί το Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, τους 7 ακτιβιστές της Επανομής.

Επιτέλους , παρά την ταλαιπωρία που είχαν υποστεί με τις διαδοχικές αναβολές, έληξε η ιδιότυπη ομηρία τους γιατί συμμετείχαν στη μαζική κινητοποίηση των κατοίκων, που είχε γίνει στις 12-1-2014 κατά της γιγαντοκεραίας κινητής τηλεφωνίας η οποία τοποθετήθηκε στο γήπεδο της «Αναγέννησης» Επανομής.

Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν οι Επανομίτες αγωνιστές (οι έξι παραβρέθηκαν, ο έβδομος με σημείωμα) για την ομόφωνη αθώωσή τους, ευχαριστώντας τους μάρτυρες υπεράσπισης που κατέθεσαν. Ως μάρτυρες παραβρέθηκαν και κατέθεσαν οι κκ Θοδωρής Ζδούκος και Αντώνης Ζαβέρκος. Ο πρώτος ως γιατρός αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της ΗΜΓ ακτινοβολίας στην υγεία και ο δεύτερος ότι δεν παρακωλύθηκε ο αγώνας ποδοσφαίρου από την διαμαρτυρία των 180 κατοίκων με τα παιδιά τους. Παρόντες και ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Γιάννης Μαυρομάτης, που προσήλθε για να καταθέσει αλλά δεν κρίθηκε αναγκαίο, αλλά και ο επικεφαλής της Συμπολιτείας Σπύρος Κουζινόπουλος.


Δικαίωση του Δήμου Θερμαϊκού στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Νόμιμος ο διαγωνισμός προμήθειας σωμάτων LED με προϋπολογισμό 3.632.828,00 ευρώ


Η «Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και λαμπτήρων τύπου LED» είναι πλέον γεγονός για το Δήμο Θερμαϊκού. Με την υπ’ αριθμ. 609/2018 απόφαση του VI τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το μεγαλόπνοο αυτό έργο πραγματοποιείται. Η ικανοποίηση της Διοίκησης του Δήμου είναι μεγάλη :

·         Γιατί υπήρξε προεκλογική μας υπόσχεση.
·         Γιατί εκσυγχρονίζεται το απαρχαιωμένο σύστημα ηλεκτροφωτισμού του Δήμου μας.
·         Γιατί το έργο περατώνεται σε 6 μήνες.
·         Γιατί φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Θερμαϊκού, με χρήση 10ετούς διάρκειας εγκεκριμένου δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το δε ποσό του δανείου προέρχεται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και το υπόλοιπο 50% απευθείας από το ΤΠΔ, δάνειο που θα αποσβεσθεί σε περίπου 4 χρόνια.
·         Γιατί η εξοικονόμηση ενέργειας και τα οφέλη για τα οικονομικά του Δήμου και για την προστασία του περιβάλλοντος είναι τεράστια.
·         Γιατί είμαστε από τους πρωτοπόρους δήμους, που κάνουμε πράξεις τις νουθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της πολιτείας.
·         Γιατί μειώνεται δραστικά η ανασφάλεια, οι κακοφωτισμένοι δρόμοι και οι σκοτεινές περιοχές.
·         Και γιατί, κυρίως, η διαφάνεια, η τιμιότητα και η δικαίωση σε όλο αυτό το μαραθώνιο εγχείρημα ήταν κυρίαρχα στοιχεία.

Το αμοραλιστικό πνεύμα κάποιων και η απουσία ιδανικών, δείχνουν ότι για αυτούς, η τιμιότητα αποτελεί είδος «εν ανεπαρκεία» και πώς να είναι διαφορετικά, άλλωστε. Η τιμιότητα δε συμβιβάζεται, επιζητά τη διαφάνεια. Και όταν υπάρχουν όλα αυτά, η δικαίωση πραγματώνεται. Γιατί, εκτός από τους γραπτούς νόμους μας – που και βέβαια όλοι τηρήθηκαν στο έπακρο – υπάρχουν και οι άγραφοι νόμοι, που έχουν σχέση με την ηθική συμπεριφορά των ατόμων και φυσικά, η δύναμη των ανθρώπων. Εξαρτάται από το φορτίο της αλήθειας που μπορούν να αντέξουν. Ειδάλλως, πρέπει και είναι υποχρέωσή τους – τουλάχιστον ηθική – και να ντρέπονται και να κουβαλούν τύψεις. Με πικρία και λύπη αναφερόμαστε σε άτομα της αντιπολίτευσης, που απερίφραστα προσπάθησαν να ματαιώσουν το έργο, να αμαυρώσουν τα οφέλη του, να σπιλώσουν τη Διοίκηση.

Ως δημοτική αρχή έχουμε υποχρέωση έναντι των δημοτών μας, να παρέχουμε όποια καλύτερη υπηρεσία μπορούμε. Στα πλαίσια αυτά, ακολουθώντας τις παραινέσεις και της ΕΕ, για εξοικονόμηση ενέργειας και χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας φωτισμού με λαμπτήρες τύπου Led, προχωρήσαμε στην απόφαση αντικατάστασης του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο. Ενός τεράστιου έργου με συνολικό προϋπολογισμό 3.632.828,00 ευρώ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ανεξήγητη παραμένει η στάση της μείζονος αντιπολίτευσης, η οποία ενώ αρχικά υπερψήφισε την εισήγηση της μελέτης και τις σχετικές αποφάσεις στην πορεία, συντάχθηκε με αλλότρια συμφέροντα, καταγγέλοντας τη νόμιμη διαδικασία του διαγωνισμού. Μια διαδικασία που ορίζεται από το κοινοτικό δίκαιο  και η σύμβαση στην οποία κατέτεινε ο διαγωνισμός έχει χαρακτήρα δημόσιας σύμβασης και πραγματοποιήθηκε με πλήρη διαφάνεια, σύμφωνα με το Νόμο 4412/16, γεγονός που βεβαιώνει ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το υπ’ αριθμ. 7586-2989/15-2-18 έγγραφό της.

Έχει ενδιαφέρον να δούμε τις πελαγοδρομήσεις της μείζονος αντιπολίτευσης για το θέμα, όπως καταγράφηκαν με τις ψηφοφορίες στην Οικονομική Επιτροπή (ΟΕ), αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο (ΔΣ).

 • 27/1/2017 (αρ. απόφ. 28/2017)  Ομόφωνα αποφασίζεται η έγκριση της οικονομικοτεχνικής μελέτης, που αφορά την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και λαμπτήρων τύπου LED για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δήμου Θερμαϊκού», αφού έγιναν δεκτές όλες οι προτάσεις της, που κατατέθηκαν στην Τεχνική Υπηρεσία επί της μελέτης.
 • 30/1/2017 (αρ. απόφ. 19/2017)  Ομόφωνα αποφασίζεται στην Οικονομική Επιτροπή, η εισήγηση για την ανάγκη σύναψης δανείου για την εκτέλεση του έργου «Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED”.
 • 24/5/2017 (αρ. απόφ. 222/2017)  Εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο,  η εισήγηση της ΟΕ, με θέμα την ανάγκη σύναψης δανείου για την εκτέλεση του έργου και τη συνομολόγηση των όρων του δανείου, έχοντας και τη θετική ψήφο της μείζονος αντιπολίτευσης.
 • 9/8/2017   Αποφασίζεται η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών στην Οικονομική Επιτροπή και με την ψήφο της μείζονος αντιπολίτευσης.
 • 28/11/2017 (αρ. απόφ. 604/2017)  Αποφασίζεται ομόφωνα στην ΟΕ, η έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στον ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό της 3η Νοεμβρίου του 2017.
 • 12/12/2017 (αρ. απόφ. 634/2017)  Εγκρίνεται, στην Οικονομική Επιτροπή, με τη θετική ψήφο της μείζονος αντιπολίτευσης, η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.

Ας δούμε λοιπόν, τις παλινωδίες της μείζονος αντιπολίτευσης, (Γ. Τσαμασλής), συνοπτικά:
·         ΝΑΙ στην οικονομικοτεχνική μελέτη
·         ΝΑΙ στη σύναψη δανείου
·         ΝΑΙ στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών
·         ΝΑΙ στην έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών
·         ΝΑΙ στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών
·         ΟΧΙ στην κατακύρωση

Στην πορεία δε, απορρίφθηκαν οι ενστάσεις ιδιωτών, αλλά και του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, που έγιναν στην Αποκεντρωμένη, η οποία χαρακτηριστικά αναφέρει, ότι «από τη διακήρυξη του διαγωνισμού, δεν προκύπτει ότι οι όροι που αφορούν στην τεχνική και οικονομική ικανότητα των διαγωνιζομένων, είναι υπερβολικοί και καταχρηστικοί, ούτε ότι περιορίζουν υπέρμετρα την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού, εφόσον η επιβολή τους προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4412/16), περιλαμβάνεται στα υποδείγματα διακηρύξεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. αλλά και νομολογιακά έχει επανειλημμένως κριθεί ως νόμιμη». Παρά ταύτα, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης,  καταθέτει κατόπιν προσωπική προσφυγή προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, να μην υλοποιηθεί η σύμβαση με τη μειοδότρια εταιρεία. Με πράξη του, το ΣΤ’ τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίνει πως προκύπτει κώλυμα, στην υπογραφή του σχεδίου σύμβασης της μειοδότριας εταιρείας, με το Δήμο Θερμαϊκού.

Και τότε βγήκαν οι μονίμως και επί πάσης αιτίας επαγγελματίες αντιδρώντες και καταστροφολογούντες, να υπερβούν ακόμη και τους εαυτούς τους, μιλώντας για «οσμές σκανδάλου», για «πλήγμα» ενάντια στη Διοίκηση και άλλα ηχηρά έπεα πτερόεντα και προφανή πολιτική στόχευση τη διαπόμπευση της Διοίκησης και του Δημάρχου Γιάννη Μαυρομάτη, αλλά και της εκβίασης των θεσμών.

Και όπως ήταν προφανές κι αναμενόμενο, γιατί το συμφέρον των δημοτών το επιβάλλει, κινηθήκαμε τάχιστα, καταθέτοντας αίτηση ανάκλησης της πράξης του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και αυτό κατακρίθηκε από τους απηνείς διώκτες της Διοίκησης, αυτούς που θα προτιμούσαν μια αδρανή Διοίκηση.

Και υπερασπιστήκαμε, με ατράνταχτα επιχειρήματα, τη νομιμότητα των όρων του Διαγωνισμού, επί των καταγγελιών, μέσω των οποίων επιχειρήθηκε να θεμελιωθεί η αδυναμία υπογραφής της Σύμβασης.

Και να, που με την τελεσίδικη απόφαση του τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η δικαίωσή μας, ήλθε.

Δεν μπορούμε όμως τώρα, παρά την προφανή ικανοποίησή μας, να μην αναλογιστούμε, τη συνολική διαδικασία που συγκεκριμένοι μεθόδευσαν, επιδιώκοντας να μας συκοφαντήσουν και να μας διαβάλλουν και μάλιστα, εις βάρος των ίδιων των πολιτών.

Άραγε, τί έχουν να απαντήσουν τώρα, που για άλλη μία φορά ενήργησαν με εμμονή, προκατάληψη και μοχθηρία;

Και πώς θα απολογηθούν έναντι των πολιτών, οι καταγγέλοντες σε έντυπα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που χωρίς να τηρούν ούτε καν τα προσχήματα, είχαν στήσει βρώμικο χορό άρθρων και αναρτήσεων, εναντίον της Διοίκησης και του Δημάρχου Θερμαϊκού; Τώρα, που πλέον ο εκσυγχρονισμός του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου είναι γεγονός.

Σε 6 μήνες πλέον από σήμερα, θα έχει όλος ο δήμος φωτιστεί με τα νέου τύπου φωτιστικά σώματα. Και δεν θα πρόκειται για έργο βιτρίνας, αλλά για ένα σημαντικό έργο εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του κόστους λειτουργίας του φωτισμού, που θα συντελέσει επιπλέον αποφασιστικά, στην απομάκρυνση μέρους της ανασφάλειας των κατοίκων, που διαμένουν και διέρχονται επί χρόνια σε υποφωτισμένες περιοχές.

Δήλωση Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Γιάννης Μαυρομάτης, έχοντας στα χέρια του την περιφανή δικαίωση του Δήμου, με ικανοποίηση δήλωσε:

«Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν ανησυχήσαμε διόλου, όταν κάποιοι περιέφεραν περιχαρείς την πράξη του κλιμακίου, που καθυστέρησε την άμεση εκτέλεση του διαγωνισμού. Τι θα προσπαθήσουν να εφεύρουν τώρα οι μόνιμοι λασπολόγοι; Τα οικονομικά του Δήμου μας βρίσκονται σε συνεχή πορεία αποκατάστασης και αυτό πιστοποιείται και από την έκθεση του ΙΟΒΕ, που μας συγκαταλέγει στο 10% των πιο υγιών δήμων της χώρας. Ξεχάσαμε τους πορτοκαλί και κόκκινους συναγερμούς που εξέπεμπε μόνιμα η προηγούμενη Διοίκηση; Και τώρα, ευρισκόμενα σε μόνιμη δίνη πολιτικής μνησικακίας (και αμνησίας), ψέγουν τη σημερινή Διοίκηση, που πέτυχε την οικονομική ανάταση του Δήμου Θερμαϊκού.
Αλλά φαίνεται, πως επιβάλλεται να υπενθυμίζουμε, για του λόγου το αληθές, το ύψος των έργων, που κάποια εκ των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί και άλλα βρίσκονται στη διαδικασία διαγωνισμού και μάλιστα σε καιρούς χαλεπούς, σε χρόνους τεράστιων περικοπών της χρηματοδότησης των ΟΤΑ:

 • Να αναφερθούμε λοιπόν, στα δύο σχολεία (Το 9ο Νηπιαγωγείο ολοκληρώνεται, ενώ η κατασκευή του 5ου Δημοτικού Περαίας προχωρά με γοργούς ρυθμούς) με 5.300.000,00 ευρώ συνολικό προϋπολογισμό.
 • Να αναφερθούμε επίσης, στο κονδύλι 1.500.000,00 ευρώ, που εξασφαλίσαμε για έργα ύδρευσης στον οικισμό του Μεσημερίου, από ιδίους πόρους και από πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
 • Να τονίσουμε την ολοκλήρωση του αποχετευτικού της Επανομής, που όταν αναλάβαμε τη διοίκηση, ήταν ολοκληρωτικά σταματημένο, αλλά και την εργολαβία των συνδέσεων.
 • Την έγκριση του φακέλου μας στο ΕΣΠΑ, για το έργο της ανάπλασης της Αγ. Τριάδας, προϋπολογισμού 2.500.000,00 ευρώ και το οποίο δημοπρατείται μέσα στο 2018.
 • Την ολοκλήρωση της υδραυλικής μελέτης και την οριοθέτηση των ρεμάτων, ποσού 7.200.000,00 ευρώ, για τη διευθέτηση των 14ων ρεμάτων του Δήμου Θερμαϊκού, που εκκρεμούσε από το 2008 και την κατάθεσή της για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ.
 • Την έγκριση της απόφασης για αποκατάσταση του παράκτιου μετώπου Μηχανιώνας, ύψους 1.100.000,00 ευρώ, που ξεκινά στους επόμενους μήνες.
 • Την ένταξη του Δήμου στα προγράμματα INTERREG :  κομποστοποίησης «BIOREAL»,  και δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης μορφωμένων αποφοίτων « Increase Innovative Business in Sea, Environment & Agriculture and IT».
 • Την έγκριση ένταξης της αγροτικής οδοποιίας γηπέδου Επανομής έως το Σχολείο Φύσης του Τριλόφου, 700.000,00 ευρώ, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ αναμένουμε την έγκριση του φακέλου, που υπεβλήθη στο Πράσινο Ταμείο, για τη βιοκλιματική αναβάθμιση της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης της Ν. Μηχανιώνας, προϋπολογισμού περίπου 700.000,00.
 • Προχωράμε με γοργούς ρυθμούς την ολοκλήρωση της μελέτης αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών από την Αγία Τριάδα έως και την Περαία.
 • Ενώ, υποβάλλουμε άλλες δύο προτάσεις χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ, για την επανάχρηση του δημοτικού κτιρίου «ΔΙΑΣ» στη Ν. Μηχανιώνα, με την κατασκευή Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και Θάλασσας, προϋπολογισμού 2.490.000,00 ευρώ, αλλά και για την ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου του κολυμβητηρίου στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΠΑ, προϋπολογισμού περίπου 650.000,00 ευρώ.

Και όλα αυτά, ενώ έχουν διατεθεί 15.000.000,00 ευρώ για την αντιστήριξη των πρανών στη Μηχανιώνα, την Αγία Τριάδα και την Επανομή και όχι μόνο, με τις ασφαλτοστρώσεις, ύψους 4.000.000,00 ευρώ για την αποκατάσταση μεγάλων τμημάτων του οδικού δικτύου του Δήμου μας, να έπονται στο άμεσο επόμενο διάστημα.

Και τα έργα, προς όφελος του τόπου μας και των πολιτών, συνεχίζονται. Και οι μόνιμοι συκοφάντες, οι λασπολόγοι, οι ταυτισμένοι με συμφέροντα θα εξακολουθούν να ψεύδονται και να αυτοαναιρούνται, βλέποντας καθημερινά τη Διοίκηση, να πετυχαίνει τις δεσμεύσεις και τους στόχους που έχει θέσει, δουλεύοντας αδιάκοπα και αγόγγυστα, με στόχο μόνο το καλό του Δήμου μας και των πολιτών του.

Συμπαράσταση της "Συμπολιτείας" στους επτά δικαζόμενους Επανομίτες

Η δημοτική παράταξη «Συμπολιτεία Θερμαϊκού» με ανακοίνωσή της, εκφράζει ολόθερμη συμπαράσταση στους επτά κατοίκους της Επανομής, μεταξύ των οποίων και στελέχη της, που δικάζονται την προσεχή Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 στο Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης γιατί συμμετείχαν στη μαζική κινητοποίηση των κατοίκων, που είχε γίνει στις 12-1-2014 κατά της γιγαντοκεραίας κινητής τηλεφωνίας η οποία τοποθετήθηκε στο γήπεδο της «Αναγέννησης» Επανομής.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: "Η δημοτική μας παράταξη θεωρεί αστήρικτη την κατηγορία της «διατάραξης ποδοσφαιρικού αγώνα», που απαγγέλθηκε κατά των επτά συνδημοτών μας, πολύ περισσότερο που ακόμη και στο κλητήριο θέσπισμα διαπιστώνεται ότι οι διαδηλωτές είχαν εισέλθει στο γήπεδο για να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά. Γιαυτό και ζητάει την πλήρη αθώωσή τους από κάθε κατηγορία.
Η «Συμπολιτεία Θερμαϊκού», που θα είναι παρούσα στη δίκη με τους δημοτικούς της συμβούλους, καλεί τα μέλη, τους φίλους και όσους κατοίκους του δήμου Θερμαϊκού μπορούν, να βρίσκονται το πρωί της Πέμπτης στο Δικαστικό Μέγαρο για να συμπαρασταθούν έμπρακτα στους δικαζόμενους επτά αγωνιστές κατοίκους της Επανομής.
Με την ευκαιρία, απαιτεί από τη δημοτική αρχή την ένταση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος που υπάρχει στο Δήμο μας, από την ανεξέλεγκτη τοποθέτηση και λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας δίπλα σε ευαίσθητους χώρους (σχολεία, παιδικούς σταθμούς, γήπεδα κλπ)".

Ο εκτελεστής δημοσιογράφος είναι αιτία και αποτέλεσμα της απορρύθμισης της ελληνικής πολιτείας…


Επισημαίνει ο Δημήτρης Α. Γιαννακόπουλος *

Στο βαθμό που το ΜΜΕ μετατρέπεται σε εκχυδαϊσμένο μήνυμα του επιχειρηματία που επενδύει σε αυτό, ο δημοσιογράφος χάνει το δικαίωμα να επικαλείται το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας … όταν χάνει τη δουλειά του! Και αυτό είναι μάλλον και ηθικό και δίκαιο, σε κάθε περίπτωση. Και καλό είναι να μην το ξεχνά κανείς, όταν έρχεται η «δύσκολη ώρα»!

Δεν ξέρω αν η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει δίκιο επισημαίνοντας πως: «ο Ελληνικός Λαός με την εμπειρία, που έχει αποκτήσει, αντιλαμβάνεται τις σκοπιμότητες τέτοιων δημοσιευμάτων και ποιοι εξυπηρετούνται από αυτά». Άραγε τι σημασία έχει; Δεν έχει, για όσους γνωρίζουν το φαινόμενο της μαζικής επικοινωνίας. Η «δουλειά» γίνεται, ασχέτως αν ο λαός αντιλαμβάνεται ή όχι τις σκοπιμότητες που υπηρετεί το δημοσίευμα, το οποίο σε συνάρτηση με το γενικό ύφος και περιεχόμενο του συγκεκριμένου ΜΜΕ, συνθέτει το μήνυμα του επενδυτή προς το κοινό που το ίδιο το ΜΜΕ κατασκευάζει.

Αγανάκτησαν οι δικαστές και εισαγγελείς με την δημοσιογραφία που κυριαρχεί στην Ελλάδα - την δημοσιογραφία του εκτελεστή δημοσιογράφου -και σημειώνουν μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή τους: «Η αγριότητα και η σφοδρότητα του επιχειρηματικού πολέμου δεν έχει όρια. Η προσωπική- ονομαστική διαπόμπευση δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και η απαίτηση επιβολής ενός άτυπου πειθαρχικού ελέγχου όχι από τα αρμόδια όργανα αλλά από Μέσα Ενημέρωσης προσπαθεί να λειτουργήσει εκβιαστικά και εκφοβιστικά, ώστε τελικά οι συνειδήσεις των δικαστών να είναι έμμεσα ελεγχόμενες από τα παράκεντρα οικονομικής εξουσίας, τα οποία έχουν το θράσος να επικαλούνται τη Δικαιοσύνη ως πυλώνα Δημοκρατίας και να θεωρούν ότι ορθή δικαστική κρίση είναι μόνο αυτή που ταυτίζεται με τα συμφέροντά τους. Γνωρίζουμε ότι τέτοιες «δημοσιογραφικές» αναφορές δεν θα σταματήσουν να γίνονται όσο υπάρχουν οι συνθήκες που τις δημιουργούν».

Σωστά και οντολογικά ορθή η προσέγγιση στο πλαίσιο του στρουκτουραλισμού, αλλά ποιες είναι άραγε «οι συνθήκες που τις δημιουργούν»;

Εδώ ο δικαστής για να απαντήσει πρέπει να μεταβληθεί σε πολιτικό επιστήμονα, κοινωνιολόγο ή ο ίδιος σε δημοσιογράφο. Αν το πράξει παύει αυτόματα να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που τον νομιμοποιούν πολιτικώς στον ιδεατό κόσμο της «θέμιδος». Έτσι ο δικαστής μας μένει με το ένα πόδι στον αέρα, ενώ το άλλο πατά σε «αυτό που έχει τεθεί» από τον νομοθέτη, στην εθνική και διεθνή του υπόσταση. Αυτό στην πολιτική επικοινωνία το αποκαλούμε «κορινθιακή υπέρβαση». Ένα ύφος που προδηλώνει την απορρύθμιση όχι μόνον της δημοσιογραφίας, αλλά και της δικαστικής λειτουργίας – τουλάχιστον ως τάση.

Είναι αλήθεια πως ο εκτελεστής δημοσιογράφος δεν έχει σχέση με την ελευθερία γνώμης και έκφρασης, αλλά αποκλειστικά με τα συμφέροντα του εργοδότη του, τα οποία στο βαθμό που απειλούνται από την Δικαιοσύνη, δαγκώνουν, καταστρέφουν υπολήψεις και δολοφονούν χαρακτήρες… τουλάχιστον!

Είναι επίσης αλήθεια πως ο δικαστής μπροστά σε αυτή την κατάσταση μπορεί να κάνει σήμερα ελάχιστα πράγματα. Το εύκολο είναι να απορρυθμιστεί εντελώς το σύστημα απονομής δικαίου στην Ελλάδα και το δύσκολο έως επαναστατικό να υπάρξει μια μορφή πολιτικής αντίδρασης που θα αποκαθιστά το κύρος και τη λειτουργία τόσο του δικαστή όσο και του δημοσιογράφου. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε αυτή τη φάση πολιτικής οργάνωσης, στην οποία βρίσκεται η πατρίδα μας.

Η απορρύθμιση θεσμών και λειτουργιών θα συνεχιστεί μέχρι η συντεταγμένη πτώχευση να καταλήξει - με ωστόσο άλλο αιτιατό μηχανισμό - σε κανονική πτώχευση και αναδόμηση με δημοκρατική αποκατάσταση. Δυστυχώς ο «άλλος αιτιατός μηχανισμός» δεν έχει να κάνει απλώς με τα οικονομικά μέσα, αλλά με άλλα εξίσου δυναμικά και σκληρά μέσα και αποτελέσματα που αφορούν σε άλλης μορφής εθνικές ήττες και καταστροφές. Δυστυχώς!...

* Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης, ειδικός σε θέματα πολιτικής και διακυβέρνησης στην Ευρασία.

Στο πλευρό του Βασίλη Δημάκη η Πλεύση Ελευθερίας

Στο πλευρό όλων των Ελλήνων πολιτών, για άλλη μια εβδομάδα
Την Τετάρτη 11 Απρίλη, η Πλεύση Ελευθερίας βρέθηκε στο Νοσοκομείο Φυλακών Κορυδαλλού, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνάντησε τον απεργό πείνας και δίψας Βασίλη Δημάκη, και ανέλαβε την υπεράσπισή του στο αίτημα του, μαζί με την ήδη συνήγορό του Ηλέκτρα Λύδα Κούτρα.

Ο Βασίλης έχει περάσει όλη την ενήλικη ζωή του στη φυλακή και κατέκτησε το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Τελείωσε το Λύκειο με βαθμό 19,9, πέρασε δεύτερος στο Πολιτικό της Νομικής και πέρασε με άριστα τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου που έδωσε από τη φυλακή. Το Υπουργείο με εκδικητικό τρόπο αρνείτο την χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών με βραχιολάκι στο Βασίλη εξωθώντας τον στο θάνατο.

Ο Βασίλης Δημάκης έφτασε στο σημείο να μην διστάσει να θυσιάσει ακόμα και την ίδια του τη ζωή στον τον αγώνα του και στο παράδειγμά του για εκπαίδευση. Βρισκόταν επί 30 ημέρες σε απεργία πείνας και επί 8 ημέρες σε απεργία δίψας, γεγονός που αποδεικνύει τη θέληση αυτού του ανθρώπου να ζήσει με αξιοπρέπεια.

Την Παρασκευή 13 Απριλίου η αίτηση θεραπείας που είχε υποβάλει ο Βασίλης Δημάκης, απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Φυλακών Κορυδαλλού, με εντολή του Κοντονή. Αποδεδειγμένα ο Εισαγγελέας των φυλακών είχε επισκεφθεί την προηγούμενη ημέρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Την Παρασκευή στις 8μ.μ. η Πλεύση Ελευθερίας ήταν  έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειμένου οι συνήγοροί του Ζωή Κωνσταντοπούλου και Ηλέκτρα Λήδα Κούτρα να ζητήσουν από τον Κοντονή να δώσει τέλος στην αργή δολοφονία του Βασίλη Δημάκη, που συνεχιζόταν εν γνώσει του και με προσωπική του ευθύνη και συμμετοχή. Ωστόσο, ο Κοντονής ήταν άφαντος, ενώ μας ενημέρωσε η ασφάλεια του κτιρίου ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν άδειο (Παρασκευή απόγευμα!!) και πως δεν υπήρχε κανείς να δεχθεί το αίτημα. Η αστυνομική παρουσία ήταν ασφυκτική και εκείνο το απόγευμα, για να φυλάει ένα «άδειο κτίριο» από φοιτητές και πολίτες αλληλέγγυους στο Βασίλη.

Τελικά, το Σάββατο 14 Απριλίου, το Υπουργείο δέχθηκε να δοθούν άδειες στον Βασίλη Δημάκη για να παρακολουθήσει τη Σχολή του. Η σχετική διαβεβαίωση δόθηκε επίσημα στον ίδιο τον Βασίλη από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου κ. Δουλάμη που τον επισκέφθηκε, την ώρα που ο Βασίλης ήταν ετοιμοθάνατος. Ο Βασίλης σταμάτησε την απεργία δίψας και μεταφέρθηκε σε κανονικό Νοσοκομείο.


"Είμαστε περήφανοι που στηρίξαμε τον Βασίλη, τόσο κινηματικά όσο και νομικά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ως συνήγορό του. Ο Βασίλης διεκδίκησε με σθένος και αξιοπρέπεια, με όπλο τη ζωή του και το δίκιο του, το αναφαίρετο δικαίωμά του στην μόρφωση και στην εξέλιξη".

Η Eldorado ομολογεί την παραβίαση της Σύμβασης #skouries

Λίγο πριν την απόφαση της διαιτησίας, η Eldorado ομολογεί την παραβίαση της Σύμβασης


Με την «Τεχνική Έκθεση Σκουριών» της Eldorado Gold που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, μόνο στο εξωτερικό, η εταιρεία ομολογεί ευθέως οτι εφαρμόσιμη μελέτη μεταλλουργίας δεν υπάρχει και ότι εγκαταλείπει την παραγωγή καθαρών μετάλλων στην Ελλάδα που είναι συμβατική της υποχρέωση.

Η έκθεση έχει ημερομηνία 1/1 αλλά η εταιρεία περίμενε για να την ανακοινώσει στις 29/3, ελάχιστες μέρες πριν την ανακοίνωση της διαιτητικής απόφασης που κατά πάσα πιθανότητα έχει ήδη ληφθεί. Η επιλογή της ημερομηνίας ήταν, κατά την άποψή μας, δόλια από την πλευρά της εταιρείας, με στόχο να μην μπορεί η ξεκάθαρη ομολογία παραβίασης της σύμβασης να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο ενώπιον του διαιτητικού δικαστηρίου. Επειδή η διαιτητική απόφαση θα είναι μη-εφέσιμη, θεωρουμε οτι το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την ολιγοήμερη επιμήκυνση της διαδικασίας της διαιτησίας προκειμένου η επίσημη αυτή ανακοίνωση της Eldorado Gold να τεθεί υπ’οψιν του δικαστηρίου

Συνελήφθη ο Σαρκοζί με κατηγορία ότι πήρε, το 2007, 50 εκατ. από τον Καντάφι

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί κρατείται από το πρωί της Τρίτης. Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ ο Σαρκοζί συνελήφθη έξω από το αστυνομικό τμήμα της πόλης Ναντέρ όπου είχε κληθεί να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας για τη χρηματοδότηση από τη Λιβύη της προεκλογικής προεδρικής του εκστρατείας το 2007.

Η έρευνα για την υπόθεση αυτή έχει ξεκινήσει από το 2013 με γαλλικά ΜΜΕ να μεταδίδουν ότι η κράτησή του μπορεί να διαρκέσει έως 48 ώρες.

Τον Ιανουάριο 2013 ο γαλλολιβανέζος επιχειρηματίας Ζίαντ Τακιεντίν διαβεβαίωσε ενώπιον ενός δικαστή ότι κατέχει αποδεικτικά στοιχεία για τη χρηματοδότηση, εκ μέρους της κυβέρνησης της Λιβύης, υποστηρίζοντας ότι το ποσό της βοήθειας αυτής ξεπερνούσε τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ίδιος είχε καταθέσει σε δικαστή ότι έγιναν αρκετές συναντήσεις πριν από τις εκλογές του 2007 ανάμεσα στον Μπασίρ Σάλεχ, τότε ειδικό γραμματέα του Λίβυου ηγέτη Μουάμαρ Καντάφι, και τον Κλοντ Γκεάν, διευθυντή του γραφείου του Νικολά Σαρκοζί όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών, πριν από την εκλογή του στη γαλλική Προεδρία.

Οι πρώτες καταγγελίες περί χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί έγιναν από το γιο του Καντάφι, Σαϊφ αλ Ισλάμ τον Μάρτιο του 2011 ενώ η Γαλλία ετοιμαζόταν να επέμβει στη Λιβύη.

Ο ίδιος ο Σαρκοζί τόσο το 2012 όσο και στη συνέχεια έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς αυτούς κάνοντας λόγο για ψέματα.
πηγή

Ο Ερντογάν δεν επιλέγει το σενάριο της επιστροφής

Οι εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κλίμα στην Τουρκία διαψεύδουν την αισιοδοξία. Ο Ερντογάν δείχνει να επιλέγει άλλο δρόμο. Οι δυο Έλληνες μεταφέρθηκαν σε φυλακές υψίστης ασφαλείας και το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά τους.


Γράφει η Νεφέλη Λυγερού 

Η δικαστική προσφυγή για παύση της προφυλάκισης των δυο Ελλήνων στρατιωτικών εξετάσθηκε σήμερα στο πρωτοδικείο της Ανδριανούπολης. Παρόντες ήταν οι δικηγόροι τους Selin Özel και Hakan Yalçıntuğ και οι γονείς τους. Ο 25χρονος ανθυπολοχαγός του Μηχανικού Άγγελος Μητρετώδης και ο ΕΠΟΠ λοχίας Δημήτρης Κουκλατζής, παρέμειναν στις φυλακές και δεν μεταφέρθηκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Η απόφαση του δικαστηρίου θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Εκτιμάται ότι μπορεί να ανακοινωθεί από την ερχόμενη Τετάρτη έως και την μια εβδομάδα αργότερα. Ενδεικτική πάντως των προθέσεων της Τουρκίας είναι η κράτησή τους στις φυλακές υψίστης ασφαλείας τύπου F, στις οποίες κρατείται και ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου του HDP (κουρδικό κόμμα) Σελαχεντίν Ντεμιρτάς, όπως αναφέρεισημερινό τουρκικό δημοσίευμα.

Σύμφωνα με τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης οι εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση εξετάζουν ακόμα τα κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Σύμφωνα με διαρροές κάνουν λόγο για «αντιφάσεις στις καταθέσεις των στρατιωτικών». Διαψεύδεται, όμως, από τα περισσότερα δημοσιεύματα, η οποιαδήποτε σύνδεση της υπόθεσης αυτής με τους οκτώ Τούρκους που κατηγορούνται ως συμμέτοχοι στο πραξικόπημα κατά του Ταγίπ Ερντογάν, έχοντας βρει άσυλο στην Ελλάδα.

Ό,τι και αν ισχυρίζονται τα τουρκικά Μίντια, η πραγματικότητα είναι ότι η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της τουρκικής κυβέρνησης και βεβαίως όχι της Δικαιοσύνης. Ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν είναι που θα έχει τον τελευταίο λόγο ως προς τη μεταχείριση που θα έχουν οι δύο συλληφθέντες. Τα επικρατέστερα σενάρια είναι τρία:
Τα τρία σενάρια

Το πρώτο και δυσμενέστερο θέλει τον Ερντογάν να προχωράει σε επίδειξη ισχύος, υιοθετώντας μία άτεγκτη στάση. Αυτό σημαίνει ότι το κατηγορητήριο, με το οποίο θα βρεθούν αντιμέτωποι οι Έλληνες στρατιωτικοί δεν θα περιορίζεται στην «παραβίαση πρώτου βαθμού απαγορευμένης στρατιωτικής περιοχής». Σε αυτή ίσως προστεθεί και η κατηγορία για κατασκοπεία.

Με τον τρόπο αυτό οι Τούρκοι θα τραβήξουν το σχοινί, θα επεκτείνουν το κατηγορητήριο και θα σέρνουν την Ελλάδα σε μία μακρά και ψυχοφθόρα διαπραγμάτευση που κανείς δεν θα είναι σε θέση να προβλέψει πως και πότε θα τελειώσει. Στην περίπτωση αυτή, είναι προφανές ότι πρόκειται για κάποιου είδους διπλωματικού εκβιασμού εκ μέρους της Άγκυρας.

Σ’ αυτή την περίπτωση είναι πιθανό να τεθεί ατύπως στο τραπέζι και το ζήτημα της επιστροφής των οκτώ Τούρκων που τους έχει δοθεί άσυλο στην Ελλάδα. Από αυτό το σενάριο ο Ερντογάν θα επιτύχει να κλείσει το στόμα της αντιπολίτευσης που τον κατηγορεί για μαλθακότητα ως προς την Ελλάδα. Επίσης, επιθυμεί να αποπροσανατολίσει και την τουρκική κοινή γνώμη από την έλλειψη σημαντικής στρατιωτικής προόδου στις επιχειρήσεις στο μέτωπο του Αφρίν.

Το δεύτερο σενάριο είναι και το ευτυχέστερο. Το κατηγορητήριο δεν θα επεκταθεί. Θα ισχύσει μονάχα η «παραβίαση πρωτοβάθμιας απαγορευμένης στρατιωτικής ζώνης και υποψία καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων». Στην περίπτωση αυτή, η περιπέτεια των στρατιωτών θα λάβει τέλος. Θα τιμωρηθούν με κάποιους μήνες φυλακή με αναστολή και θα επιστρέψουν άμεσα στην Ελλάδα.

Ο Ερντογάν θα έχει αποφύγει να καταπατήσει τις κόκκινες γραμμές, προκαλώντας έτσι και δυσφορία στη Δύση. Σύμφωνα με βάσιμες πληροφορίες, άλλωστε, έχουν ήδη ασκηθεί πιέσεις και από τους Αμερικανούς να λήξει το θέμα εδώ. Προς το παρόν, πάντως, το εν λόγω σενάριο φαίνεται το λιγότερο πιθανό.

Υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο. Παρ’ ότι δεν θα προστεθεί η κατηγορία της κατασκοπίας, η Άγκυρα θα χρησιμοποιήσει κάθε δικονομικό και γραφειοκρατικό εργαλείο, έτσι ώστε να καθυστερήσει όσο περισσότερο γίνεται την επιστροφή των δύο στρατιωτικών στην Ελλάδα. Όλα δείχνουν πως τα πράγματα βαδίζουν σ’ αυτό τον δρόμο.
Το γενικότερο κλίμα στις διμερείς σχέσεις

Τη στιγμή που η Αθήνα αναμένει με εύλογη αγωνία να κλείσει το θέμα με τους δύο στρατιωτικούς, αποκλείοντας περαιτέρω περιπλοκές, η Άγκυρα συντηρεί και κλιμακώνει την ένταση. Αποδεικνύει ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν αλλάξει οριστικά και αμετάκλητα επίπεδο. Ακόμα και διεθνείς παράγοντες επιβεβαιώνουν ότι δεν υπήρξε άλλη στιγμή στο παρελθόν, κατά την οποία η Τουρκία να ήταν τόσο μακριά από τη Δύση και την ΕΕ.

Η κυπριακή ΑΟΖ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Ταγίπ Ερντογάν διεμήνυσε ότι καμία γεώτρηση δεν μπορεί να γίνει στις θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου, χωρίς τουρκική συγκατάθεση. Συνεχίζοντας το κρεσέντο απειλών, ο σύμβουλός του Γιγίτ Μπουλούτ προειδοποίησε τις πετρελαϊκές εταιρείες να μην επιχειρήσουν έρευνες στα «οικόπεδα» για τα οποία έλαβαν άδειες από την Κυπριακή Δημοκρατία: «Εάν έχετε το θάρρος μπείτε! Δεν θα διστάσουμε να χτυπήσουμε».

Ο εμβολισμός του περιπολικού ανοιχτής θαλάσσης «Γαύδος 090» από την τουρκική ακταιωρό «Ουμούτ» στην περιοχή των Ιμίων σηματοδότησε την αρχή μίας ιδιαίτερα ανησυχητικής περιόδου, κατά την οποία η τουρκική Ακτοφυλακή έχει σαφείς εντολές για αυξημένα επίπεδα επιθετικότητας. Είναι εμφανές ότι η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει γκρίζες ζώνες, τόσο στην Κύπρο όσο και στο Αιγαίο, καθιστώντας πιθανό ακόμα και ένα θερμό επεισόδιο.

Στις 14/3 εκδικάζεται αγωγή κατά της Ελληνικός Χρυσός για το θάνατο εργαζομένου στο μεταλλείο #skouries


Το θανατηφόρο δυστύχημα έλαβε χώρα στην πρωινή βάρδια της Δευτέρας 29-2-2016. Ο άτυχος εργαζόμενος καταπλακώθηκε από όγκο μεταλλεύματος βάρους περίπου 6 τόνων που κατέπεσε από ύψος 4 περίπου μέτρων. Σύμφωνα με το κείμενο της αγωγής, ο θάνατος του 53χρονου προκλήθηκε από «αμέλεια, παραλείψεις και παραβάσεις της νομοθεσίας». Ο συγκεκριμένος όγκος μεταλλεύματος διαμορφώθηκε από τις ανατινάξεις της προηγούμενης Πέμπτης 25-2-2016 και παρέμεινε να προεξέχει της ευρύτερης επιφάνειας του μετώπου μετά και τις εργασίες αποκόλλησης και κατάρριψης επισφαλών όγκων που έγιναν την Παρασκευή 26.02.2016. Οι αρμόδιοι καθ’ ύλη εκπρόσωποι της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε., δεν επισκέφθηκαν τη στοά προκειμένου να εκτιμήσουν τη κατάσταση όπως διαμορφώθηκε μετά την ανατίναξη και να διαπιστώσουν αν οι συνθήκες εργασίας κάτω από αυτόν τον προεξέχοντα όγκο ήταν ασφαλείς.

«Ο δυναμικός χαρακτήρας της κατάστασης και οι αστάθμητοι παράγοντες που προκαλούνται από μία ανατίναξη, αλλά και η γνώση από την εναγομένη εταιρία της σαθρότητας του μεταλλεύματος, της παρουσίας σε πολλές θέσεις ρηγμάτων και καολίνη, ενός ορυκτού που διαρρέει συνολικά και απροειδοποίητα και η πρόκληση προηγούμενων δυστυχημάτων, υποχρέωνε την εναγομένη να ελέγξει επισταμένα και με τους ειδικούς και καθ’ ύλη αρμοδίους εκπροσώπους της, επιβλέποντα του Γραφείου Ασφαλείας και Υγιεινής της Εργασίας, Τμηματάρχη του μεταλλείου και επιβλέποντα μηχανικό παραγωγής και, ενδεχομένως, γεωλόγο, για την σταθερότητα ή επισφάλεια του προεξέχοντος όγκου.»

Ωστόσο δεν έγινε ο παραμικρός έλεγχος αλλά από τη δικογραφία προκύπτει οτι ο εργοδηγός βάρδιας προέβη μόνος του στην εκτίμηση για τη σταθερότητα του προεξέχοντος όγκου μεταλλεύματος και αποφάνθηκε οτι το μετάλλευμα ήταν σταθερό και οτι μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες κάτω από αυτό με ασφάλεια.

Την ημέρα εκείνη, κάτω από τον όγκο του μεταλλεύματος που κατέπεσε εργαζόταν τρεις άνθρωποι και ένας τέταρτος χειριζόταν το ανυψωτικό μηχάνημα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της 11.03.2016, ο Τμηματάρχης της υπηρεσίας Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος κ. Σαρρής, δήλωσε: «Εκείνη τη στιγμή θα μπορούσαν να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι. Από τύχη δεν βρίσκονταν στη θέση τους».

Σοβαρή παραβίαση των κανόνων ασφαλείας είναι οτι πρώτα ολοκληρώθηκε η όρυξη των διατρημάτων και η γόμωση του μετώπου με εκρηκτικά, εργασία που εκτέλεσαν οι τρεις εργαζόμενοι ευρισκόμενοι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα κάτω από τον επισφαλή όγκο του μεταλλεύματος, και έπειτα ξεκίνησαν οι εργασίες σταθεροποίησης της οροφής στη διάρκεια της οποίας συνέβη το θανατηφόρο δυστύχημα. Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις των μαρτύρων-εργαζομένων, αυτή η πρωθύστερη διαδικασία που επισημαίνεται και από την Έκθεση Αυτοψίας Δυστυχήματος, ήταν τυπική και η συνήθης πρακτική της εταιρείας.

Το μεταλλείο Μαύρων Πετρών έχει χαρακτηρισθεί ως «μεταλλείο-φονιάς» λόγω της σαθρότητας του μεταλλεύματος και της παρουσίας σε πολλές θέσεις σεισμικών ρηγμάτων και καολίνη, ενός ορυκτού που διαρρέει συνολικά και απροειδοποίητα.

Στις 14 Οκτωβρίου 2009 υποχώρησε η οροφή στοάς εξόρυξης και καταπλάκωσε τρεις μεταλλωρύχους. Ο ένας εξ αυτών ανασύρθηκε νεκρός, ο άλλος υπέστη ακρωτηριασμό των δακτύλων του αριστερού χεριού, ενώ ο τρίτος υπέστη ελαφρότερο τραυματισμό.

Σοβαρό δυστύχημα σημειώθηκε επίσης στο μεταλλείο Μαύρων Πετρών στις 19 Ιουνίου 2015, κατά το οποίο ένας εργαζόμενος καταπλακώθηκε από κατάρρευση μέρους της στοάς στην οποία εργαζόταν και τραυματίστηκε σοβαρότατα στο κεφάλι και στην σπονδυλική στήλη, υποβλήθηκε σε πολύωρη νευροχειρουργική επέμβαση σε Κλινική και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε Κέντρο Αποκατάστασης. Ακόμη και σήμερα υποφέρει από τα προβλήματα που προκλήθηκαν. (Σχετικό άρθρο εδώ).

Παρόλο που και τότε επισημάνθηκε από διάφορους φορείς και έτυχε ευρείας δημοσίευσης ότι τα μεταλλεία και ειδικότερα το μεταλλείο Μαύρων Πετρών είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, και παρόλο που υπήρχε προηγούμενο δυστυχημάτων και μάλιστα θανατηφόρων, εν τούτοις η εναγομένη εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε., παρέλειψε να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας.

πηγή

Addthis

Google+ Followers

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Ακτιβιστης - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger |2012 Templates