Πρόσκληση έλαβαν οι δημοτικοί σύμβουλοι για την πραγματοποίηση της 30ης συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Θερμαϊκού της Τρίτης 6 Δεκεμβρίου στις 4.00 μμ που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων στους Ν. Επιβάτες.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή πρότασης του Δήμου Θερμαϊκού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόληση - κ. Θεόδωρος Τζέκος.

ΘΕΜΑ 2ο : Προτάσεις μεταβολών σχολικών μονάδων Α/θμίας & Β/ θμίας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού, για το σχολικό έτος 2017-2018.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόληση - κ. Θεόδωρος Τζέκος.

ΘΕΜΑ 3ο : Συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού στο διεθνές πρόγραμμα «Μπλε Κοινότητες». Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σπύρος Αδαμίδης.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 146/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. που αφορά στον ορισμό ορκωτού ελεγκτή για το διαχειριστικό έλεγχο έτους 2011 και ακύρωση της υπ’ αριθ. 368/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με το ίδιο θέμα.
 Εισηγήτρια :.Πρόεδρος του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - κ. Α. Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Ηλεκτροφωτισμός Ανθέων από Βενιζέλου ως 25ης Μαρτίου». Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εκσυγχρονισμός εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής».
 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 7ο : Επιστροφή ποσού σε οφειλέτη, λόγω εξόφλησης οφειλών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 8 ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 155/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. που αφορά στην «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2017».
Εισηγήτρια :.Πρόεδρος του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - κ. Α. Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 156/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. που αφορά στην «Έγκριση Πίνακα Μηνιαίας Στοχοθεσίας (5.Α) για τον προϋπολογισμό του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. έτους 2017».
Εισηγήτρια :.Πρόεδρος του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - κ. Α. Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 10ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 0172/2015, λόγω άσκησης προσφυγής.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΘΕΜΑ 11ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 0173/2015, λόγω άσκησης προσφυγής.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Θερμαϊκού και Νομικών του Προσώπων για ένα έτος.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης - κ. Θωμάς Μπίρος

ΘΕΜΑ 13ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 0056/2015 λόγω διπλοεγγραφής και στο Χ.Κ. 0178/2015.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΘΕΜΑ 14ο : Αποδοχή της υπ’ αριθ. 6886/10-10-2016 απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού» ποσού 341.640,00 με Κωδικό ΟΠΣ 5001394 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
 Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Κοινωνικό Παντοπωλείο - Παροχή συσσιτίου» της Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού» με κωδικό ΟΠΣ 5001394 από το Δήμο Θερμαϊκού / Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού.
 Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (2) «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού» της Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού» με κωδικό ΟΠΣ 5001394 από το Δήμο Θερμαϊκού / Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού.
 Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης

ΘΕΜΑ 17ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 0181/2015, λόγω διπλοπληρωμής.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 18ο : Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στο Ο.Τ. 10 Δ.Κ. Περαίας» (αριθ. Μελ. 38/2016
 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 19ο : Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ».
 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ».
 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου

ΘΕΜΑ 21ο : Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τα ποσά των 50.000,00 € και 200.000,00 € αντίστοιχα, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 22ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 23ο : 20η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
Axact

Ακτιβιστής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με το παρόν άρθρο ή οτιδήποτε σχετίζεται με την ιστοσελίδα του "ακτιβιστή" ή ακόμη και για άρθρα ή απόψεις σας που επιθυμείτε να δημοσιεύσουμε στο email: chrivanovits@gmail.com

Προσθέσετε το σχόλιό σας:

0 comments:

Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας. Προσπαθήστε να σχολιάζετε χωρίς προσβλητικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Σχόλια που θα θεωρηθούν συκοφαντικά ή θα περιέχουν βωμολοχίες θα απορρίπτονται.