Συνεδριάζει την Τετάρτη 29 Αυγούστου, ώρα 5 μ.μ., το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κοινοτικό κατάστημα των Ν. Επιβατών, κάτω από τα ΚΕΠ.
Τα θέματα της ΗΔ:

ΘΕΜΑ 1ο: Έκδοση ψηφίσματος με πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για διαγραφές οφειλών.
Εισηγήτρια : Δημοτική Σύμβουλος - κ. Κωνσταντίνα Μώραλη.


ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 89/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔH.K.E.Θ. που αφορά τα κριτήρια επιλογής παιδιών εκτός ΕΣΠΑ στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της ΔΗΚΕΘ - Οικονομική εισφορά για τη σχολική χρονιά 2018-2019.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. - κ. Κυριακή Καζουλίδη.


ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή των όρων του δανείου μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου «Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση: 1)της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ – ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» για την ένταξή της στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 «ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/ LEADER ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», στο ΜΕΤΡΟ 19: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD – LEADER, στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα, στην ΔΡΑΣΗ 19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές και στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5 : «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβ/κής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/ /συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου-μύλοι, γεφύρια, κ.λπ.)», στην Πρόσκληση της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης / Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ με αριθ. Πρωτ. 46-CL1, 2) της μελέτης και του σχεδίου των τευχών Δημοπράτησης,  3) της σκοπιμότητας της πράξης  και 4) του σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου & Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την υλοποίηση της πράξης».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.


ΘΕΜΑ 5ο :Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων και Αύλειων χώρων Δήμου Θερμαϊκού στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου. 


ΘΕΜΑ 6ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2018 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου. 


ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποκατάσταση τμημάτων και τομών οδοστρωμάτων λόγω βλαβών και φθορών» (αριθ. μελ. 12/2017)
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου. 


ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποκατάσταση τμημάτων και τομών οδοστρωμάτων λόγω βλαβών και φθορών» (αριθ. μελ. 68/2018)
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου. 


ΘΕΜΑ 9ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή  & Οριστική Παραλαβή του Έργου «Ασφαλτική αποκατάσταση οδών λόγω θεομηνίας» (αριθ. μελ. 138/2016)
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου. 


ΘΕΜΑ 10ο  : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή  & Οριστική Παραλαβή του  Έργου «Αποκατάσταση τμημάτων και τομών οδοστρωμάτων λόγω βλαβών και φθορών»  (αριθ. μελ. 12/2017)
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου. 


ΘΕΜΑ 11ο  : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή  & Οριστική Παραλαβή του Έργου «Ασφαλτικές αποκαταστάσεις οδών στην Δ.Ε. Μηχανιώνας και Δ.Ε. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού λόγω θεομηνίας» (αριθ. μελ. 42/2017)
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.


ΘΕΜΑ 12ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή  & Οριστική Παραλαβή του  Έργου   «Αποκατάσταση τμημάτων και τομών οδοστρωμάτων
λόγω βλαβών και φθορών »  (αριθ. μελ. 68/2016).
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.


ΘΕΜΑ 13ο : Συμπλήρωση και Διόρθωση συμβολαίου μεταβίβασης προσκυρούμενου τμήματος και μεταβίβασης ρυμοτομούμενου τμήματος προς και από αντίστοιχα ιδιοκτησία Ε. Καλογιάννη και λοιπών στο ΟΤ57 Περαίας
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου. 


ΘΕΜΑ 14ο: Διαγραφή οφειλέτη από χρηματικό κατάλογο – Δημιουργία νέου χρηματικού καταλόγου.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή


ΘΕΜΑ 15ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης .
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας – Τριαντάφυλλος Τζιούμης


ΘΕΜΑ 16ο : Διαγραφή οφειλέτη από χρηματικό κατάλογο.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.


ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 368/2018 απόφασης της Ο.Ε. περί «Εισηγητική έκθεση B’ τριμήνου 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.


ΘΕΜΑ 18ο : Αντικατάσταση μέλους και Ορισμός  Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας , Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Γραμματάς Χάκης


ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση απασχόλησης μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση στο Δήμο Θερμαϊκού και καθορισμός του αριθμού αυτών για το σχολικό έτος 2018-2019.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.


ΘΕΜΑ 20ο  : Έγκριση της υπ’αριθμό 15/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση αιτήματος  προς το Δήμο Θερμαϊκού για έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Παιδείας , Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Γραμματάς Χάκης


ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση αιτήματος  προς το Δήμο Θερμαϊκού για έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας , Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Γραμματάς Χάκης


ΘΕΜΑ 23ο: Καθορισμός ΚΑΕ Προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.


ΘΕΜΑ 24ο :Διαγραφή ποσών λόγω εφαρμογής του Ν.4555/2018 άρθρο 222.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.


ΘΕΜΑ 25ο : Εξουσιοδότηση της υπογραφής ιδιωτικού συμφωνητικού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας -  κ. Θωμάς Μπίρος
Axact

Ακτιβιστής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με το παρόν άρθρο ή οτιδήποτε σχετίζεται με την ιστοσελίδα του "ακτιβιστή" ή ακόμη και για άρθρα ή απόψεις σας που επιθυμείτε να δημοσιεύσουμε στο email: chrivanovits@gmail.com

Προσθέσετε το σχόλιό σας:

4 comments:

 1. ΘΕΜΑ 3ο ...Είναι αλήθεια πως ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ που έκανε την μελέτη για τα LED , παραιτήθηκε από την θέση του ? Κέρδισε κανένα Λαχείο ? Κέρδισε το Τζοκερ ? Πήρε μίζα για την μελέτη ? ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το θέμα είναι ποιος τα πήρε και έφυγε Ή πόσοι τα πήραν και έμειναν ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τι έγινε χθές στο δημοτικό συμβούλιο, Δελτίο Τύπου δεν θα βγάλει ο κ. Δήμαρχος:

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. θεμα 3ο ... τι έγινε ορέ ? Μεγάλη πόρτα θα διαβεί .. με σίδερα φραγμένη ... είναι πολλά τα λεφτά Άρη ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας. Προσπαθήστε να σχολιάζετε χωρίς προσβλητικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Σχόλια που θα θεωρηθούν συκοφαντικά ή θα περιέχουν βωμολοχίες θα απορρίπτονται.