Συνεδριάζει αυτή την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019, ώρα 4 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού, με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη στο δημοτικό κατάστημα των Νέων Επιβατών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» (κωδικός ΟΠΣ 5028213).
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2019 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων - προμηθειών - εργασιών και ενίσχυση υφιστάμενων.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. /2019 απόφασης της Ο.Ε που αφορά σε Κατάρτιση σχεδίου 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 45/2019 απόφασης της Ο.Ε που αφορά στην Εισηγητική Έκθεση Δ΄ Τριμήνου 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Εκμίσθωσης υπ’ αριθ. 1079 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Περαίας, του Δήμου Θερμαϊκού, για πενήντα έτη.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 08/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Κ.Υ.Θ. με θέμα «Υποβολή έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών για το διαχειριστικό έλεγχο έτους 2011 του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.»
Εισηγητής : Πρόεδρος του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - κ. Αθανάσιος Δασκαλάκης.

ΘΕΜΑ 7ο : Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο - Ίντερνετ.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 55/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμού χώρου που εξομοιώνεται με ζώνη Λιμένα Αγγελοχωρίου».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 56/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμού χώρου που εξομοιώνεται με ζώνη Λιμένα Επανομής».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 10ο : Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων Δ.Ε. Θερμαϊκού»
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 11ο : Α΄ Κατανομή ποσού 143.520,00 € από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων για το έτος 2019. .
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 12ο : Παράταση ή μη της μείωσης μισθώματος του υπ’ αριθμ. 7 καταστήματος (Νέα αρίθμηση) της Δημοτικής Αγοράς Επανομής με μισθωτή τον κ. Τουμανίδη Αθανάσιο του Θεόφιλου.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 13ο : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ισόγειου καταστήματος επί της οδού Ξενίου Διός, στον Αναπτυξιακό σύλλογο νέων δημοτών Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 14ο : Αποδοχή παραχώρησης χρήσης ενός (1) απορριμματοφόρου από το Δήμο Θες/νίκης, για δύο (2) μήνες.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης - κ. Θρασύβουλος Παζαρόπουλος.

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών για την «Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου», του Δήμου Θερμαϊκού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – κ. Θρασύβουλος Παζαρόπουλος.

ΘΕΜΑ 16ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και οριστική Παραλαβή του Έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ»
(αρ. μελ. 123/2016)
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 17ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και οριστική Παραλαβή του Έργου «Αναπλάσεις-Πεζοδρομήσεις Δ.Ε. Θερμαϊκού 2017»
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 18ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ» (αριθ. μελ. 78/2016)
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 19ο : Διαγραφή οφειλέτη από Χρηματικό Κατάλογο
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 20ο : Διαγραφή οφειλέτη από Χρηματικό Κατάλογο.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 21ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του Έργου «Κρασπεδώσεις & πλακοστρώσεις Τοπικής Κοινότητας Μεσημερίου» (αριθ. μελ. 96/2015)
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 22ο : Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ- κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΘΕΜΑ 23ο : Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. της ΤΕΘ
Εισηγητής : Πρόεδρος της ΤΕΘ - κ. Γεώργιος Μαντζανάρης.

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση διοργάνωση της εκδήλωσης «Η ΙΜΒΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΤΑΜΩΝΕΙ ΤΗΝ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση έκθεσης εκτίμησης ανταλλαγής τμήματος κληροτεμαχίου με αριθ. 6400 Επανομής με αριθ. 6406.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 26ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 25/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για σύσταση θέσεων προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης.

ΘΕΜΑ 27ο : Ακύρωση της υπ’ αριθ. 9/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση διενέργειας των υπηρεσιών με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη Δήμου Θερμαϊκού» προϋπολογισμού 138.168,75 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 143/2018 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος» και Έγκριση διενέργειας των υπηρεσιών με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη Δήμου Θερμαϊκού» προϋπολογισμού 153.117,16 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16/2019 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 28ο : Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (υπ’ αριθ. 62/2019 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
Axact

Ακτιβιστής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με το παρόν άρθρο ή οτιδήποτε σχετίζεται με την ιστοσελίδα του "ακτιβιστή" ή ακόμη και για άρθρα ή απόψεις σας που επιθυμείτε να δημοσιεύσουμε στο email: chrivanovits@gmail.com

Προσθέσετε το σχόλιό σας:

0 comments:

Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας. Προσπαθήστε να σχολιάζετε χωρίς προσβλητικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Σχόλια που θα θεωρηθούν συκοφαντικά ή θα περιέχουν βωμολοχίες θα απορρίπτονται.