Articles by "Διακηρύξεις"


Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Διακηρύξεις. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δίδεται στη δημοσιότητα περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση αιγιαλού στις δημοτικές - τοπικές κοινότητες Ν.Επιβατών, Αγίας Τριάδας και Αγγελοχωρίου:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου στις Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες Ν.Επιβατών, Αγίας Τριάδας και Αγγελοχωρίου
Ο Δήμαρχος Θερμαϊκού 
Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 13,15 και 31.
2.  Το Π.Δ. 11-12.11.1929 «Περί Διοικήσεων Δημοσίων Κτημάτων"
3.  Το ΠΔ.270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»
4.  Την με αριθμό ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ.1636/Β/12-5-2017) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αρ. ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ.1970/Β/7-6-2017) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5.  Το άρθρο 192 του Ν.3463/2006
6.  Την υπ.αρ. 262/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
7.  Την υπ.αρ. 286/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού
8.  Την  υπ.αρ. πρωτ. 8538/29-5-2017 Απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας – Θράκης, με την οποία καθορίστηκε το ύψος του μισθωτικού ανταλλάγματος του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στην παραλιακή περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού για τα έτη 2017, 2018, 2019.
9.  Το υπ.αρ. πρωτ. 10261/22-6-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας – Θράκης, με το οποίο διατυπώθηκαν υποδείξεις στο Δήμο σχετικά με το περιεχόμενο της διακήρυξης της δημοπρασίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου, στις Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες Ν.Επιβατών, Αγίας Τριάδας και Αγγελοχωρίου ως ακολούθως:

Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΤΑΣΗ Τ.Μ.
ΧΡΗΣΗ
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
1.                    
ΔΚ Νέων Επιβατών

Μεταξύ ΚΥΕ «MAMBA» και ξενοδοχείου SANTA
15
Καντίνα
1.000,00 €
ετησίως
2.                    
ΔΚ Νέων Επιβατών

Μεταξύ ΚΥΕ «MAMBA» και ξενοδοχείου SANTA
35
Ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσματα
15,00 €/τ.μ.
ετησίως
3.                    
ΔΚ Αγίας Τριάδας

Περιοχή HOTEL ΑΛΜΥΡΑ
200
Ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσματα
13,00 €/τ.μ.
ετησίως
4.                    
ΔΚ Αγίας Τριάδας

Περιοχή ΠΙΚΠΑ
285
Ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσματα
13,00 €/τ.μ.
ετησίως
5.                    
ΤΚ Αγγελοχωρίου

Περιοχή ANGELBAY BUNGALOWS
24
Ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσματα
10,00 €/τ.μ.
ετησίως
Το βήμα αύξησης των προσφορών για τις θέσεις καντινών ορίζεται στο ποσό των 10,00€, ενώ για τις υπόλοιπες θέσεις στο ποσό του 1,00€/τμ.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 4η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, Λογοθέτου 2 Νέοι Επιβάτες (κτήριο ΚΕΠ),  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Εάν η δημοπρασία αποβεί άγονη την πρώτη φορά για το σύνολο των προς διάθεση τμημάτων ή για ορισμένα εξ’ αυτών, θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στις 5/7/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ. Κατά την επανάληψη θα δημοπρατηθούν μόνον τα τμήματα για τα οποία δεν υπήρξε πλειοδότης κατά την πρώτη δημοπρασία.  Η διακήρυξη δημοσιεύεται με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου και στις δημοτικές ενότητες Μηχανιώνας και Επανομής. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί την 23/6/2017 και στην ιστοσελίδα του δήμου www.thermaikos.gr. Πληροφορίες για τη δημοπρασία και αντίγραφο της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, ημέρες Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 8.00π.μ.έως 14.00μ.μ. στο Δημαρχείο Θερμαϊκού, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Περαία, Τηλ.2392330006 - 2392330014 - 2392330036, fax.2392022797, email: develop@thermaikos.gr μέχρι και μια (1) μέρα πριν την δημοπρασία.

   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ


   ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

Ο ∆ήµος Θέρµης πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της εργασίας «Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών ∆Σ ετών 2016-2017», προϋπολογισµού 14.880,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους µέχρι την Παρασκευή 26/08/2016 στο γραφείο πρωτοκόλλου στο ∆ηµαρχείο Θέρµης αφού πρώτα επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά µε το Γραφείο Προµηθειών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, προκειµένου να τους αποσταλεί η σχετική µελέτη. 

Αρµόδια υπάλληλος Χρυσάφω Τσολάκη, τηλ. 2310478018 ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8:00-14:00, ηλ. ταχυδροµείο c.tsolaki@thermi.gov.gr, τηλεοµοιοτυπία (φαξ) 2310478046.

Την τελική κατανομή για τις 2.500 προσλήψεις που θα γίνουν σε 24 hot spot σε όλη τη χώρα έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι περισσότερες θέσεις (748) δινονται στα Κέντρα Φιλοξενίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ακολουθούν η Αττική (575) και η Κεντρική Μακεδονία (536). Αναφορικά με τις ειδικότητες τη μερίδα του λέοντος καταλαμβανουν το Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων (891) και το Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας (559).

Ο πίνακας με τον καταμερισμό θέσεων ανά περιοχή και ανα ειδικότητα ΕΔΩ