Έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει στους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες της Επανομής οι παρεμβάσεις που γίνονται στην περιοχή του Φαναρίου.  Παρεμβάσεις που σχετίζονται με την περιοχή Natura και το πρόγραμμα Πρόγραμμα LIFE+ AccoLagoons, που εκπονήθηκε για τη λιμνοθάλασσα Επανομής.
Από τον αιθεροπλώο (που έχει ασχοληθεί με το θέμα) αναδημοσιεύουμε, αφού αναρτήσουμε και φωτογραφίες του Christos Kargiolakis από τις εργασίες που πραγματοποιούνται αυτήν την χρονική περίοδο:


Παρουσιάζω το (ωραιοποιημένο για μένα) πρόγραμμα όπως το παρουσιάζει η εταιρία που ανέλαβε το έργο και παρακάτω (ή παραπάνω) θα αναφέρω και τις ενστάσεις που ξεκίνησαν εδώ κι ένα χρόνο από την Κίνηση Πολιτών Επανομής (έγιναν παραστάσεις, καταγγελίες, συγκεντρώσεις στο Θέατρο με ομιλίες κλπ)
(σημ. τα έργα που άρχισαν τώρα αφορούν την 4 φάση και αποσκοπούν στον ολοκληρωτικό αποκλεισμό της εισόδου αυτοκινήτων στον υγρότοπο)
1. Αποκατάσταση των λειτουργιών της λιμνοθάλασσας Επανομής 

Λόγω των αποστραγγιστικών έργων που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας, άλλαξε σε μεγάλο βαθμό το υδρολογικό καθεστώς της. Έτσι, τόσο το καθεστώς όσο και η χημική σύσταση των υδάτων της λιμνοθάλασσας τροποποιήθηκαν με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της οικολογικής κατάστασης του υγροτόπου. Το γεγονός αυτό οδήγησε στον χωρικό και χρονικό περιορισμό της υδροπεριόδου και κατά συνέπεια στην τροποποίηση της δομής και σύνθεσης των υγροτοπικών οικοτόπων. Επιπλέον, η ύπαρξη αποστραγγιστικών καναλιών προκάλεσε την μεταβολή της κυκλοφορίας των υπόγειων υδάτων με αποτέλεσμα την αύξηση της αλατότητας στον υγρότοπο. Ως εκ τούτου, η παρούσα δράση, αποσκοπεί στην αποκατάσταση των υγροτοπικών λειτουργιών της λιμνοθάλασσας Επανομής μέσα από τα ακόλουθα κατασκευαστικά έργα:
Εγκατάσταση τεσσάρων υδατοφραχτών στα στραγγιστικά κανάλια,
προκειμένου να ελεγχθεί η υδατική στάθμη και να εξασφαλιστεί η κατάλληλη υδροπερίοδος,
Σταθεροποίηση των κλίσεων
σε περιοχή περίπου 3000 μ2 στη δυτική πλευρά του υγροτόπου όπου χωρίζεται από τη θάλασσα μέσω μιας λωρίδας γης,
Δημιουργία δύο μικρών υδατοσυλλογών
στο βόρειο και βορειοανατολικό μέρος της λιμνοθάλασσας έκτασης 0,6 και 1 εκταρίου αντίστοιχα.,
Κατασκευή τριών περιοχών φωλεοποίησης
(οι δύο έκτασης 0,02 εκταρίων και η μία 0,05 εκταρίων) μέσα στο μόνιμα κατακλυσμένο μέρος της λιμνοθάλασσας οι οποίες θα εμφανίζονται ως ακανόνιστου σχήματος νησίδες και θα αποτελέσουν ασφαλή μέρη για τα πουλιά. Η κατασκευή των νησίδων θα γίνει με ανασκαφικό υλικό που θα προκύψει από τα υπόλοιπα τεχνικά έργα του προγράμματος, και
Αποκατάσταση τεσσάρων τάφρων
(τριών στα βόρεια της λιμνοθάλασσας και μίας στα νότια) για τη βελτίωση της ποιότητας νερού (συνολικό μήκος τάφρων 2,5 χλμ.). Τα έργα που θα υλοποιηθούν εστιάζουν στη στήριξη της τροφικής αλυσίδας μέσω της ρύθμισης της ποιότητας των υδάτων, της υδροπεριόδου και της αποκατάστασης του οικολογικού χαρακτήρα του υγροτόπου. Επισημαίνεται ότι ενδέχεται να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στην υλοποίηση των ανωτέρω έργων, καθώς αυτά εξαρτώνται άμεσα από τα αποτελέσματα του σχεδίου αποκατάστασης και από τη λειτουργική αξιολόγηση του συστήματος.


2. Απομάκρυνση απορριμμάτων 

από την περιοχή της Λιμνοθάλασσας Επανομής (προκήρυξη)
Η λιμνοθάλασσα Επανομής αποτελεί ένα οικοσύστημα που προσφέρει ζωτικές λειτουργίες και υπηρεσίες, ωστόσο χρειάζεται προστασία από πιέσεις λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, τα απορρίμματα προκαλούν μια αισθητική υποβάθμιση του φυσικού τοπίου, αλλά και απειλούν τη βλάστηση και την πανίδα που ζει στην περιοχή.
Για το λόγο αυτό, η παρούσα δράση αφορά στα εξής:
Απομάκρυνση των απορριμμάτων που βρίσκονται σε όλες τις τάφρους και τα κανάλια που περιβάλουν τη λιμνοθάλασσα,
Μεταφορά των απορριμμάτων από εξειδικευμένο προσωπικό με χρήση ειδικών μηχανημάτων και οχημάτων.
Εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας για την απομάκρυνση των διασκορπισμένων απορριμμάτων.

3. Εγκατάσταση φιλικών προς το περιβάλλον αγκυροβολιών

στην παράκτια ζώνη της περιοχής μελέτης (προκήρυξη)
Σε περιοχές με έντονη την παρουσία σκαφών αναψυχής, παρατηρείται μια σημαντική υποβάθμιση των θαλάσσιων μακρόφυτων και κυρίως των λιβαδιών της Ποσειδωνίας εξαιτίας των αγκυροβολιών που πλήττουν τον πυθμένα της θάλασσας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον πολύ αργό ρυθμό ανάπτυξης και ικανότητας επαναποικισμού των θαλάσσιων μακρόφυτων καθιστά ως προτεραιότητα τον περιορισμό οποιασδήποτε μηχανικής ενόχλησης στο πλαίσιο κάθε διαχειριστικής ενέργειας για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Ως εκ τούτου, η παρούσα δράση αφορά στα εξής:
Προμήθεια οκτώ ελικοειδών αγκυροβολιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιλογή των κατάλληλων περιοχών για εγκατάσταση βάσει σχετικής λεπτομερούς προμελέτης που θα αναλύει τα σημεία και το βαθμό της πίεσης που ασκείται (5 στη θαλάσσια περιοχή Επανομής). Θα προτιμηθούν περιοχές όπου το θαλάσσιο υπόστρωμα είναι καθαρό από λιβάδια Ποσειδωνίας.
Εγκατάσταση των αγκυροβολιών και της απαραίτητης υποστηρικτικής υποδομής. Οι επιλεχθείσες περιοχές θα βρίσκονται σε βάθος 3μ. από τον πυθμένα ή σε απόσταση περίπου 50μ. από την ακτή. (Φορέας υλοποίησης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (ΝΑΘ)

4. Τεχνικά έργα ερμηνείας περιβάλλοντος

Τα έργα ερμηνείας περιβάλλοντος ενισχύουν σημαντικά την άποψη της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών σχετικά με την αξία των δράσεων διατήρησης της περιοχής και βοηθούν στην εφαρμογή των μέτρων για ελεγχόμενη πρόσβαση στους υγροτόπους.
Η παρούσα δράση, η οποία θα υλοποιηθεί βάσει των αποτελεσμάτων της δράσης Α.6., περιλαμβάνει τα ακόλουθα έργα:
Τοποθέτηση φραχτών (ή μπάρες και πινακίδες) σε συγκεκριμένα προσβάσιμα σημεία του υγροτόπου με σκοπό την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων πάνω από τους αμμόλοφους ή μέσω των αλυκών και των αποξηραμένων τμημάτων της λιμνοθάλασσας.
Ολοκληρωτικός αποκλεισμός των δρόμων που καταλήγουν στην παραλία μέσω του υγρότοπου,.
Χάραξη μιας νέας διαδρομής γύρω από τον υγρότοπο και κατασκευή εκπαιδευτικών και αναψυχικών υποδομών όπως μονοπάτια φύσης, θέσεις θέας, πινακίδες ενημέρωσης,
Δημιουργία ξύλινων περιπτέρων πληροφόρησης και στις δύο περιοχές μελέτης,

Κατασκευή ενημερωτικών πινακίδων και επίγειων παρατηρητηρίων ορνιθοπανίδας για κάθε περιοχή.Σχετικές αναρτήσεις:

Axact

Ακτιβιστής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με το παρόν άρθρο ή οτιδήποτε σχετίζεται με την ιστοσελίδα του "ακτιβιστή" ή ακόμη και για άρθρα ή απόψεις σας που επιθυμείτε να δημοσιεύσουμε στο email: chrivanovits@gmail.com

Προσθέσετε το σχόλιό σας:

0 comments:

Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας. Προσπαθήστε να σχολιάζετε χωρίς προσβλητικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Σχόλια που θα θεωρηθούν συκοφαντικά ή θα περιέχουν βωμολοχίες θα απορρίπτονται.