Articles by "ΟΑΕΔ"

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΟΑΕΔ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σύμφωνα με ενημέρωση που ελήφθη, γνωστοποιούμε τις κενές θέσεις εργασίας από το ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ 25ης Μαρτίου, που προσφέρονται στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργους.

Παρατίθεται πίνακας με τους κωδικούς των θέσεων, τις προσφερόμενες ειδικότητες, το πρόγραμμα στο οποίο αυτές περιλαμβάνονται και την ημερομηνία λήξης, όπου αυτή προσδιορίζεται.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΟΑΕΔ.





Ξεκινά τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 και ώρα 08:00 π.μ. η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2017 το οποίο θα υλοποιηθεί από την 15η Ιουνίου 2017 έως την: α) 3η Σεπτεμβρίου 2017 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και β) 10η Σεπτεμβρίου 2017 για τα παιδιά με αναπηρία.
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στις οποίες ανήκουν για την έκδοση κωδικών πρόσβασης. Δεν απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και ως χρήστες του ΟΑΕΔ.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2015 μέχρι 28.000,00 €, οι οποίοι/ες το έτος 2016:
·         είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ) ή
·         έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
·         έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
·         συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας)
καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία 4 τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.
Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Οι δικαιούχοι που επιλέγονται, επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελουμένων παιδιών τους σε Παιδική Κατασκήνωση του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.
Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2001 έως την 14η Ιουνίου 2011. Οι ωφελούμενοι μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση μέχρι δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης.
Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι 60.000, ο δε προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 28.500.000,00€.
Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους, δικαιούχους και παρόχους, μέχρι την 20η Απριλίου 2017 και ώρα 23:59. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση προσέλευσης στις Υπηρεσίες για την προσκόμιση δικαιολογητικών.
Παρόλα αυτά αν κάποιοι δικαιούχοι αδυνατούν να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους, όταν αυτά απαιτούνται, μπορούν να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την προσκόμισή τους μέχρι την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή έως την 21η Απριλίου 2017, και ώρα 14:00. Οι πάροχοι αποστέλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο τα δικαιολογητικά μέχρι τις 20 Απριλίου 2017 και ώρα 23.59.
Επειδή η ταυτοποίηση των παιδιών που δηλώνονται στις αιτήσεις των δικαιούχων θα γίνει μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης με βάση τον ΑΜΚΑ τους, οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως για την απόδοση ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, όταν υπάρχει μεταβολή αυτών στην οικογενειακή μερίδα, και να προσέξουν ιδιαίτερα στη συμπλήρωση του σωστού ΑΜΚΑ στην αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr.

Aναρτήθηκαν, σήμερα, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Ανέργων, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους δήμους της χώρας.

Ειδικότερα, αναρτήθηκαν: 
ο Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων (δείτε εδώ)
ο Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων (δείτε εδώ), και 
ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων (δείτε εδώ).
(Να έχετε υπομονή όμως γιατί προσωρινά ο σέρβερ του ΟΑΔ είναι πεσμένος).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική αίτηση και τη μοριοδότησή τους από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησης τους και από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησή τους, και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για τον λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων.

Επίσης, στους πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων, αντίστοιχα, έχουν τη δυναντότητα να ενημερωθούν για το σύνολο της μοριοδότησής τους όσον αφορά την προτίμησή τους με το κριτήριο της εντοπιότητας, καθώς, επίσης και για το σύνολο της μοριοδότησής τους όσον αφορά τις προτιμήσεις τους χωρίς το κριτήριο της εντοπιότητας.

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω Πινάκων μπορούν να υποβληθούν από τις 15 Φεβρουαρίου, στις 10:00, έως τις 17 Φεβρουαρίου, στις 12:00, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχουν 
μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.


Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων ένταξης ανέργων στα νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας που θα υλοποιηθούν σε 17 Δήμους της χώρας, θύλακες υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας.

Η πρόσκληση για την ενεργοποίηση του προγράμματος αναμένεται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και θα αφορά στην πρόσληψη 3.737 ανέργων από τους συνολικά 6.918 που θα απορροφηθούν από τους 17 Δήμους.

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, ηλικίας έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).

Οι ωφελούμενοι, θα απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία βάση, εκτός Κυριακής και νυχτερινών βαρδιών.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Οι 17 Δήμοι της Α' φάσης της νέας γενιάς προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας είναι οι Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Αγρίνιου, Αμπελοκήπων– Μενεμένης, Άργους-Μυκηνών, Αρταίων, Ασπροπύργου, Θερμαϊκού, Καλαμαριάς, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κορδελιού-Εύοσμου, Κορινθίων, Παιονίας, Παύλου Μελά, Περάματος, Σαλαμίνος, Σιντικής και Φυλής.

Σε αναπροσαρμογή των σχεδιασμών του για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ανέργους προχώρησε ο ΟΑΕΔ κι ενώ αρχικά οργάνωνε τη λειτουργία ενός Εργαστηρίου Ενεργοποίησης – Κινητοποίησης Ανέργων  για την κάλυψη των αναγκών στο νομό Θεσσαλονίκης, με νεότερη απόφαση του έκρινε σκόπιμη την οργάνωση και δεύτερου,  με έδρα στο Δήμο Θερμαϊκού για την εξυπηρέτηση των ανέργων της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Καίριο ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έπαιξε η παρέμβαση του Δημάρχου, Γιάννη Μαυρομάτη στις αρχές Ιανουαρίου. Με επιστολή του προς την περιφερειακή διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του ΟΑΕΔ, ο κ. Μαυρομάτης επισήμαινε ότι η πραγματοποίηση των δράσεων του Εργαστηρίου στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού στην οδό Λαγκαδά, όπως αρχικά προβλεπόταν, δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τους άνεργους από την ανατολική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα πρότεινε λύση στο πρόβλημα που έτεινε να δημιουργηθεί, υποδεικνύοντας δύο χώρους στα όρια του Δήμου Θερμαϊκού, όπου θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν οι δράσεις του Εργαστηρίου του ΟΑΕΔ.

Με έγγραφο της που έφτασε σήμερα, 1 Φεβρουαρίου, στο Δήμο Θερμαϊκού, η περιφερειακή διεύθυνση του ΟΑΕΔ, ενημερώνει ότι αποδέχεται την πρόταση του Δημάρχου, καθώς κρίνει κατάλληλες τις δύο αίθουσες που πρότεινε ο κ. Μαυρομάτης (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στους Νέους Επιβάτες, Καψαλάκειος Πολιτιστική Στέγη στη Ν.Μηχανιώνα) για να ξεκινήσει σ’ αυτές το προσεχές διάστημα η υλοποίηση των δράσεων του Εργαστηρίου για τους άνεργους.


«Είναι μια θετική εξέλιξη που δεν μπορούμε παρά να τη χαιρετίσουμε. Και ένα δείγμα εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ φορέων και υπηρεσιών μ ε μοναδικό γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Προηγήθηκε με δική μας πρωτοβουλία και συμφωνία  του ΟΑΕΔ, η ίδρυση γραφείου του στην Επανομή το οποίο λειτουργεί με εξαιρετική επιτυχία εδώ κι  ένα χρόνο. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον ΟΑΕΔ για την άμεση ανταπόκριση του και αυτή τη φορά.  Εμείς ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να επιτελούμε το ρόλο μας, ν’ αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πολιτών, να δρομολογούμε λύσεις στα προβλήματα τους και να παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται για την αντιμετώπιση τους», δήλωσε ο κ. Μαυρομάτης.
Πρόταση προς τη διεύθυνση του ΟΑΕΔ να υλοποιηθεί η νέα δράση συμβουλευτικών υπηρεσιών που ανακοίνωσε και στην ανατολική Θεσσαλονίκη, κατέθεσε ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, Γιάννης Μαυρομάτης.

Σε επιστολή του, ο κ. Μαυρομάτης επισημαίνει ότι το Εργαστήρι Ενεργοποίησης – Κινητοποίησης Ανέργων στο νομό Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί στην οδό Λαγκαδά 117-119, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ανέργων στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Γι’ αυτό το λόγο προτείνει στη διοίκηση του ΟΑΕΔ να πραγματοποιηθεί η δράση και στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους επικεφαλής του ΟΑΕΔ ότι ο Δήμος Θερμαϊκού παραχωρεί τις αίθουσες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου.

Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, Γιάννης Μαυρομάτης, στην επιστολή του, «το ενδιαφέρον των ανέργων από την ανατολική Θεσσαλονίκη και από την περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού είναι έκδηλο. Δεδομένου ότι οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες και τα έξοδα μετακίνησης των ανέργων δυσβάσταχτα προτείνουμε να υλοποιηθεί ανάλογη δράση και στα όρια του Δήμου Θερμαϊκού, για την εξυπηρέτηση των ανέργων της ανατολικής πλευράς του νομού. Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος μας προτίθεται να παραχωρήσει τις αίθουσες που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου και αναμένουμε τη θετική ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας».